Intervista Për Vizën e Fejesës

Nëse jeni në procesin e përgatitjes për intervistë, ju lutemi gjeni këtu udhëzimet e nevojshme për përgatitjen dhe dorëzimin e dokumenteve sipas kërkesës nga Seksioni Konsullor.

Në fund të intervistës për vizën emigruese, zyrtari konsullor do t’ju informojë nëse aplikimi juaj për vizë miratohet ose refuzohet.

Disa aplikime për vizë kërkojnë proces të mëtejshëm administrativ, gjë që kërkon kohë shtesë pas intervistës nga një oficer konsullor. Aplikantët këshillohen për këtë kërkesë kur ata aplikojnë. Shumica e proceseve administrative zgjidhen brenda 60 ditëve nga dita e intervistës për vizë. Kur kërkohet proces administrativ, koha është e ndryshme në bazë të rrethanave individuale të secilit rast. Ju mund të kontrolloni statusin e aplikimit për vizë në ceac.state.gov.

Nëse viza juaj është refuzuar, ju mund të gjeni informacion të dobishëm mbi Papranueshmëritë dhe Aplikimet për Falje në usvisas.state.gov.