Dokumentacioni i Kërkuar Për Vizën Imigruese

Dokumentacioni i Kёrkuar Pёr Aplikantёt e Vizave Imigruese – Shkarkoni këtu (PDF 461 KB) dokumentacionin e kërkuar.
Ky udhёzues aplikohet vetёm nё rastet kur ju ёshtё kёrkuar nga Qendra Kombёtare e Vizave (NVC), nga avokati juaj, ose nga Seksioni Konsullor pёr tё bёrё njё gjё tё tillё. Të gjitha dokumentet do t’i dёrgohen me postё Qendrës Kombëtare të Vizave (NVC) nё SHBA, siç jeni udhëzuar nga ana e tyre. Vetëm në disa raste të veçanta, Seksioni Konsullor i Ambasadёs Amerikane në Tiranë mund t’ju kërkojë që t’i dёrgoni me postë këto dokumente direkt në zyrën tonë. Tё gjitha dokumentet duhet tё jenё tё vlefshme nё ditёn e intervistёs. Dokumentet e skaduara mund tё krijojnё vonesё nё procesimin e vizёs. Nёse dokumentet e juaja ishin lёshuar mbi njё vit nga data e intervistёs, ato konsiderohen tё skaduara. Nё njё rast tё tillё, ju duhet tё sillni nё ditёn e intervistёs dokumente tё pёrditёsuara. Kini parasysh qё Oficeri Konsullor mund tё kёrkojё dokumente shtesё, nё varёsi tё llojit tё vizёs.

Certifikatё lindjeje qё tregon statusin e saktё civil tuajin. Pёr shembull, nese ju jeni martuar jashtё Shqipёrisё dhe dorёzoni nё certifikatё lindjeje me statusin civil beqar, ju do tё refuzoheni derisa ju tё na dёrgoni njё certifikatё tё re lindjeje qё tregon statusin e saktё si i martuar.

Nёse sponsori dorёzoi njё I-864 (Garanci Mbёshtetjeje) dhe dёrgoi pranё NVC-sё prova tё njё Shtyrjeje tё Deklarimit tё tё Ardhurave pranё IRS, ju duhet tё sillni Taksat Federale mё tё fundit nё ditёn e intervistёs;

Vizita mjekësore: të gjithë aplikantët e vizës imigruese, pavarësisht moshës, duhet të kryejnë vizitën mjekësore përpara intervistës për vizë. Vetëm një mjek i akredituar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara mund ta kryejë këtë vizitë mjekësore. Është përgjegjësia juaj që të caktoni një takim me një nga mjekët e renditur më poshtë tre javë përpara datës tuaj të intervistës për vizë në Ambasadë. Lutemi vizitoni faqen e internetit të mjekëve të autorizuar për informacion të detajuar se si të aplikoni për një takim dhe mbi dokumentacionin e kërkuar që duhet të paraqitni tek mjeku. Nuk do të pranohen vizita mjekësore nga mjekë të tjerë.

Informacion Shtesё

Gjatё gjithё procesit tё aplikimit pёr vizё dhe intervistёs ju duhet tё thoni tё vёrtetёn dhe tё jepni informacion tё plotё dhe tё saktё. Kjo pёrfshin dokumentet qё ju sillni; ato duhet tё jenё tё ligjshme. Nёse ju nuk e bёni njё gjё tё tillё, viza juaj do tё vonohet, ose ju mund tё gjendeni i papranueshёm pёr njё vizё.