Kategoritë

  • Preferenca e Parë e Punësimit (E1): Punëtorët Prioritarë – Aplikanti i Preferencës së Parë duhet të jetë përfituesi i një Peticioni Emigracioni I-140 Pёr Punonjёsit e Huaj të miratuar nga USCIS. Certifikimi i punës nuk është i nevojshëm për asnjë nga nëngrupet Punëtorëve Prioritar. Punëtorët Prioritar marrin 28.6 përqind të kufirit vjetor botëror të vizave të emigrimit me bazë punësimi.
  • Preferenca e Dytë e Punësimit (E2): Profesionistët me Grada të Avancuara dhe Personat me Aftësi të Jashtëzakonshme – Një aplikant i preferencës së dytë në përgjithësi duhet të ketë një certifikim të punës të miratuar nga Departamenti i Punës. Një ofertë pune është e nevojshme dhe punëdhënësi në SH.B.A. duhet të paraqesë një Peticion Emigrimi për Punonjësin e Huaj, Formularin I-140, në emër të aplikuesit.
  • Preferenca e Tretë e Punësimit (E3): Punëtorët Me Përvojë, Profesionistë, dhe Punëtorë Papërvojë (punëtorët e tjerë) – Një aplikant i preferencës së tretë duhet të ketë një Peticioni I-140 të miratuar nga USCIS, të paraqitur nga punëdhënësi i ardhshëm. Të gjithë këta punëtorë në përgjithësi u kërkohet certifikimi i punës të miratuar nga Departamenti i Punës.
  • Preferenca e Katërt e Punësimit (E4): Disa Emigrantë të Veçantë – Një aplikant i preferencës së katërt duhet të jetë përfituesi i një Peticioni I-360 për Amerasian, i/e Ve, apo Emigrantëve të Veçantë, me përjashtim të Disa Punonjësve ose Ish-punonjësve të Qeverisë Amerikane jashtë vendit.
  • Preferenca e Pestë e Punësimit (E5): Investitorёt Emigrantё – Kategoritё e vizave tё Investitorёve Emigrantё janё pёr investimin capital nga investitorёt e huaj nё njё ndёrmarrje tё re nё Shtetet e Bashkuara tё cilat mundёsojnё krijimin e vendeve tё reja tё punёs.