Votimi

Në mbështetje të përpjekjeve të Qeverisë së Shqipërisë për të parandaluar shpërndarjen e COVID-19 duke limituar grumbullimet publike dhe rritjen e distancës sociale, Ambasada e SHBA-së ka anuluar të gjitha shërbimet konsullore për nështetasit Amerikanë përveç rasteve emergjente.  Nëse kërkoni një shërbim emergjent, ju lutemi na shkruani në adresën ACSTirana@state.gov.

Votimi në Mungesë

Votimi në mungesë do të thotë kur ju ndodheni jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë zgjedhjeve dhe përsëri ju lind e drejta për të votuar.  Ju mund të votoni në mungesë në çdo zgjedhje Federale nëse jeni që qytetar Amerikan 18 vjeç ose më i madh dhe banoni jashtë Shteteve të Bashkuara.

Ju mund të regjistroheni duke pëdorur formularin në internet sipas udhëzimeve këtu: https://www.fvap.gov/citizen-voter.  Ose mund të regjitroheni dhe të kërkoni një fletë votimi në mungesë me anë të një formulari të vetëm: Regjistrim dhe Kërkesë për Fletë Votimi për të Votuar në Mungesë – Aplikim me Kartë Federale Postare (FPCA) (PDF).  Versioni elektronik i formularit duhet të postohet me një zarf me pullat përkatëse, ose të postohet duke përdorur zarfin e parapaguar nga Programi i Votimeve.  Ky formular aplikimi pranohet nga të gjitha shtetet dhe territoret dhe është i parapaguar për t’u përdorur në postën Amerikane, duke përfshirë Sistemin Postar Ushtarak dhe Postën e Departamentit Amerikan të Shtetit.  Kopjet të stampuara të formularit mund të merren në zyrën tonë ose direkt nga Programi Federal i Ndihmës për të Votuar – në Anglisht.

Formulari juaj FPCA duhet të plotësohet, printohet, firmosur me datë dhe t’i postohet direkt zyrtarit tuaj të votimeve.

SHËNIM:  Zarfet me postë të para-paguar mund t’i stamponi direkt nga faqja e internetit FVAP.gov.  Ato duhen stampuar direkt në një zarf të bardhë (format 10) dhe NUK duhen stampuar në një fletë të bardhë dhe pastaj të ngjiten mbi zarf.

Shteti Ligjor i Banimit

Për qëllime votimi, “shteti ligjor i banimit” tuaj është shteti apo territori ku ju keni banuar për herë të fundit përpara se të largoheshit nga Shtetet e Bashkuara.  Kjo i aplikohet qytetarëve me banim jashtë shtetit megjithese ju nuk mund të keni pronë apo lidhje të tjera me shtetin e fundit të banimit dhe qëllimi juaj për t’u kthyer në atë shtet është i pasigurt.

Kur të plotësoni seksionin 7 të formularit, sigurohuni të shënoni adresën e plotë të postës së banimit të fundit, duke përfshirë rrugët rurale, numrin dhe kontenë.  Kjo adresë përcakton juridiksionin tuaj të votimit.

Disa nga shtetet lejojnë fëmijët e qytetarëve Amerikan që banojnë jashtë SHBA të cilët janë qytetar Amerikan por që nuk kanë banuar kurrë në SHBA, të kërkojnë të drejtën për të votuar në shtetin ligjor të banimit të prindit të tyre si të ishte i tyri.  Shikoni Listën e Shteteve që e lejojnë një gjë të tillë.

Ndihmë për t’u Regjistruar të Votoni

Nuk ka dispozita apo vende të caktuara për votime nëpër Ambasadat apo Konsullatat Amerikane.  Zyrat tona mund të ndihmojnë qytetarët Amerikan në plotësimin e Formularit FPCA apo materialeve të tjera zgjedhore për shtetin e tyre përkatës, të jenë dëshmitarë në firmosjen e materialit zgjedhor (nëse kërkohet), dhe të ofrojë informacione të tjera mbi votimet.  Nëse dëshironi ndihmë me këto shërbime, ju lutemi caktoni një takim duke zgjedhur një datë në kalendarin tonë në internet ose duke na dërguar një email në adresën acstirana@state.gov.

Për më tepër, ju keni mundësinë për t’i dërguar zarfet me material zgjedhor me anë të postës diplomatike të Ambasadës Amerikane në Tiranë, si alternativë e përdorimit të postës lokale.  Vini re se duhet të përdorni zarfe me postë të parapaguar për këtë shërbim.  Versioni i këtij zarfi mund të gjendet në adresën FVAP.gov.  Ajo duhet stampuar direkt në një zarf të bardhë (format 10) dhe NUK duhet stampuar në një fletë të bardhë dhe pastaj të ngjiten mbi zarf.  Ju mund të përdorni edhe një zarf të thjeshtë, por ju duhet të vendosni pulla Amerikane mbi to.

Zarfet mund të dorëzohen çdo ditë, nga e hëna në të dielë, 24 orë në ditë, në derën kryesore të Ambasadës.

Nëse është më e pështatshme për ju, mund të dërgoni zarfet me votën tuaj drejtpërdrejt me postë ndërkombëtare ose me postë private me shpenzimet tuaja.