Hua Emergjente për Mjekim dhe Dietë Ushqimore

Ndihma Emergjente Mjekësore dhe Dietike (EMDA) ka dy programe:

EMDA I:
Programi i ndihmës emergjente mjekësore dhe dietike (EMDA-I) është krijuar për të ndihmuar qytetarët Amerikanë apo të huaj të cilët, për shkak të burgimit të tyre, nuk mund të sigurojnë trajtimin minimal mjekësor ose dietik të nevojshëm për të mbajtur një standard të pranueshëm të jetës. EMDA-I përbëhet nga tre shërbime:

  • Sigurimi i trajtim urgjent mjekësor të qytetarëve/bashkëkombasve Amerikanë të burgosur;
  • Sigurimin afatshkurtër e të ushqyerit të plotë për të burgosurit në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, ku ushqimi nuk furnizohet normalisht nga autoritetet e këtyre institucioneve; dhe
  • Sigurimi i dietave plotësuese për të burgosurit Amerikanë në zonat ku kushtet lokale apo dietat lokale nuk ofrojnë kushtet minimale për të mbajtur shëndet të përshtatshëm.

EMDA II:
Qytetarët Amerikanë të varfër jashtë vendit të cilët nuk janë në burg konsiderohen të përshtatshëm të marrin ndihmë emergjente të trajtimit mjekësor sipas kritereve të përgjithshme të mëposhtme:

  • Ka indikacione mjekësore se ndihma emergjente mjekësore është e nevojshme për të parandaluar, apo përpjekje për të parandaluar, humbjen e jetës ose gjymtyrëve, ose se dështimi për të siguruar shërbimin mund të shkaktojnë paaftësi të përhershme;
  • Të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar burime private kanë dështuar ose burime të tilla nuk ekzistojnë;
  • Trajtim të mjaftueshëm për një gjendje emergjente fizike ose psikiatrike nuk mund ose nuk do të sigurohet nga qeveria e vendit ose nga institucionet lokale mjekësore vetëm në rast se jepet garanci paraprake e pagesës së shpenzimeve të bëra.