Flag

An official website of the United States government

Pjesëmarrja e Një Pale të Tretë në Intervistë
7 MINUTA LEXUAR

Në përgjithësi, prindërit e fëmijës që po aplikon për certifikatë mund të shoqërojnë fëmijën e tyre në ambasadë.  Por ka edhe raste kur mund të shoqërohen edhe nga avokatë në intervistën e tyre.  Pjesëmarrja e ndonjë pale të tretë, si për shumbull avokatët, që shoqërojnë aplikantin gjatë intervistës duhet t’i nënshtrohen parametrave të mëposhtëm për të siguruar një proces të rregullt të intervistimit dhe për të ruajtur integritetin e gjykimit të aplikimit:

 

Në përgjithësi, anëtarët e ngushtë të familjes mund të shoqërojnë aplikantët për pasaportë ose CRBA në intervistat e tyre të takimit në një ambasadë ose konsullatë të SHBA-së dhe të gjithashtu te gjithë fëmijët e mitur duhet të shoqërohen nga një prind ose kujdestar. Aplikantët për pasaportë ose CRBA gjithashtu kanë mundësinë të shoqërohen nga një avokat në intervistën e takimit të tyre. Pjesëmarrja nga çdo palë e tretë, duke përfshirë një avokat, që shoqëron një aplikant i nënshtrohet parametrave të mëposhtëm të krijuar për të siguruar një proces të rregullt intervistimi në takim dhe për të ruajtur integritetin e gjykimit të aplikimit(ve):

 • Duke pasur parasysh kufizimet e hapësirës në seksionin konsullor, jo më shumë se një pjesëmarrës në të njëjtën kohë të shoqërojë një aplikant (ose prindi ose kujdestari i aplikantit nëse aplikanti është i mitur).
 • Pjesëmarrja nga një avokat nuk e zëvëndson aplikantin dhe/ose prindin ose kujdestarin e aplikantit të mitur që të marrë pjesë personalisht në intervistën e takimit.
 • Mënyra në të cilën kryhet një intervistë për takimin për pasaportë ose CRBA, si dhe qëllimi dhe natyra e pyetjeve dhe hetimet, do të jenë në çdo kohë në diskrecionin e Oficerit Konsullor, duke ndjekur udhëzimet e zbatueshme të Departamentit.
 • Nga avokatët pritet që t’u ofrojnë klientëve të tyre këshilla ligjore përkatëse përpara intervistës ballë për ballë dhe jo gjatë intervistës ballë për ballë dhe t’i këshillojnë klientët e tyre përpara intervistës ballë për ballë që klienti të marrë pjesë në intervistë me ndihmë minimale.
 • Avokatët nuk mund të angazhohen në asnjë formë debati ligjor gjatë intervistës në takim dhe para zyrtarit Konsullor.
 • Pjesëmarrësit, përveç prindit ose kujdestarit që shoqëron një fëmijë të mitur, nuk mund t’i përgjigjen pyetjes së një zyrtari konsullor në emër të një aplikanti, as nuk mund të përmbledhin, korrigjojnë ose përpiqen të sqarojnë përgjigjen e aplikantit, ose të ndërpresin ose të ndërhyjnë në përgjigjet e një aplikanti. për pyetjet e një Oficeri Konsullor.
 • Në rastin që një aplikant nuk e kupton një pyetje, ai/ajo duhet të kërkojë sqarime drejtpërdrejt nga zyrtari Konsullor.
 • Zyrtari konsullor ka diskrecionin e vetëm për të përcaktuar gjuhën(t) e përshtatshme për komunikim me aplikantin, bazuar në komoditetin e oficerit dhe aplikantit dhe mënyrën dhe formën që lehtëson më së miri komunikimin ndërmjet zyrtarit konsullor dhe aplikantit. Pjesëmarrësit nuk mund të kërkojnë që komunikimet të kryhen në një gjuhë të caktuar vetëm për të mirën e pjesëmarrësit. As pjesëmarrësit nuk mund të kundërshtojnë ose të këmbëngulin për pjesëmarrjen e një përkthyesi në intervistën e takimit, kualifikimet e ndonjë përkthyesi, ose mënyrën ose përmbajtjen e ndonjë përkthimi.
 • Asnjë pjesëmarrës nuk mund të drejtojë apo udhëzojë aplikantët se si t’i përgjigjen pyetjes së një zyrtari konsullor.
 • Të pranishmit nuk mund të kundërshtojnë pyetjen e një zyrtari konsullor për asnjë arsye (përfshirë atë që pjesëmarrësi e konsideron pyetjen të papërshtatshme, të parëndësishme ose të kundërshtueshme), ose të udhëzojnë aplikantin që të mos i përgjigjet pyetjes së një zyrtari konsullor. Pjesëmarrësit nuk mund të ndërhyjnë në asnjë mënyrë në aftësinë e zyrtarit konsullor për të kryer të gjitha hetimet dhe gjetjen e fakteve të nevojshme për të ushtruar përgjegjësitë e tij/saj për të gjykuar kërkesën.
 • Gjatë një interviste për takimin për pasaportë ose CRBA, të pranishmit nuk mund të diskutojnë ose pyesin për aplikime të tjera.
 • Pjesëmarrësit mund të marrin shënime me shkrim, por nuk mund të regjistrojnë intervistën.
 • Pjesëmarrësit nuk mund të angazhohen në asnjë sjellje tjetër që pengon materialisht intervistën e takimit. Për shembull, ata nuk mund të bërtasin ose të përpiqen ndryshe të frikësojnë ose abuzojnë me një Oficer Konsullor ose anëtar të stafit dhe nuk mund të përfshihen në ndonjë sjellje që kërcënon sigurinë kombëtare të SHBA-së ose sigurinë e ambasadës ose personelit të saj. Pjesëmarrësit duhet të ndjekin të gjitha politikat e sigurisë të Departamentit të Shtetit dhe të ambasadës apo konsullatës amerikane ku zhvillohet intervista e takimit.

Pjesëmarrësit nuk mund të angazhohen në asnjë sjellje që shkel këtë politikë dhe/ose ndryshe pengon materialisht intervistën e takimit. Mosrespektimi i këtyre parametrave do të rezultojë në një paralajmërim për të pranishmit dhe, nëse shpërfillet, pjesëmarrësit mund t’i kërkohet të largohet nga intervista e takimit dhe/ose ambientet, sipas rastit. Më pas do të ishte zgjedhja e aplikantit nëse do të vazhdonte me intervistën e takimit pa praninë e shoqëruesve, duke iu nënshtruar diskrecionit të oficerit konsullor për të përfunduar intervistën e takimit. Siguria dhe privatësia e të gjithë aplikantëve që presin shërbime konsullore, si dhe personelit konsullor dhe ambasadës, është një konsideratë parësore për ne.