Flag

An official website of the United States government

Mundësi Punësimi

Gjej Mundësi Punësimi

Falemiderit për interesin tuaj për punësim në Ambasadën e SHBA në Shqipëri. Për të parë listën aktuale të të gjitha pozicioneve të lira të punës në Ambasadën e SHBA në Shqipëri dhe për të aplikuar online, ju lutemi vizitoni faqen tonë ERA.

Të gjitha aplikimet duhet të dorëzohen përmes portalit ERA në mënyrë që të merren parasysh.

Zyra e Burimeve Njerëzore ofron shërbime të rekrutimit në Misionin e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri: Ambasada e SHBA në Tiranë. Si e tillë, ne shprehim vlerësimin tonë për konsiderimin e qeverisë së SHBA në Shqipëri si një punëdhënës potencial. Ambasada e SHBA në Tiranë ofron mundësi të barabarta dhe trajtim të drejtë dhe të barabartë në punësim për të gjithë njerëzit, pavarësisht racës, ngjyrës, fesë, gjinisë, origjinës kombëtare, moshës, aftësisë së kufizuar, përkatësisë politike, statusit martesor ose orientimit seksual. Departamenti i Shtetit gjithashtu përpiqet të arrijë mundësi të barabarta të punësimit në të gjitha operacionet e personelit përmes programeve të vazhdueshme të rritjes së diversitetit.

Aplikantët do të njoftohen me e-mail për statusin e aplikimit të tyre. Ju lutemi të mbani parasysh që Zyra e Burimeve Njerëzore të ketë një sasi të arsyeshme kohore për të finalizuar proçesin e para-shqyrtimit të këtyre aplikimeve dhe për të njoftuar të gjithë kandidatët.

Të gjitha informacionet që ofrojnë kandidatët përmes ERA do të trajtohen në mënyrë konfidenciale për të vendosur pranueshmërinë dhe kualifikimin e kandidatëve dhe nuk do të zbulohen kundrejt asnjë partie jashtë procesit aktual të rekrutimit. Duke plotësuar formularin e aplikimit on-line, kandidatët angazhohen të jenë të besueshëm për të gjitha informacionet e dhëna aty dhe janë të vetëdijshëm se çdo deklaratë e rreme do të rezultojë që kandidatët të përjashtohen nga proçesi i përzgjedhjes ose mund të krijojë bazë për përfundimin e proçesit pas fillimit të punësimit.

Kush Mund Të Aplikojë:
  • Hapur për: Të gjithë kandidatët e interesuar – Kushdo me shtetësi Shqiptare, me vendbanim të përhershëm ose leje pune për të punuar në Shqipëri mund të aplikojë.
  • Hapur për: Punonjësit aktualë të Misionit – Mund të aplikojnë vetëm punonjësit e brëndshëm aktualë të Ambasadës së SHBA në Tiranë. Kontraktuesit si palë e tretë nuk kanë të drejtë të aplikojnë.
  • Hapur për: Vetëm USEFMs – Mund të aplikojnë vetëm anëtarët e familjes të punonjësve Amerikanë të Ambasadës, që janë nën autoritetin e Shefit të Misionit. USEFMs mund të aplikojnë edhe për kategoritë e mësipërme “Hapur për”.

How to Apply User Guide Video