Flag

An official website of the United States government

Viza për të Fejuarit
15 MINUTA LEXUAR

Si të Aplikoni

Nëse i/e fejuari/ja juaj banon në Shqipëri, zyra jonë në Ambasadën Amerikane në Tiranë pasi merr peticionin e përpunuar nga NVC, do të dërgojë udhëzime të detajuara mbi dokumentacionin e kërkuar dhe mbi udhëzimet se ku të bëni vizitën mjeksore të kërkuar.  Gjatë intervistës, merren shenjat e gishtërinjve elektronikisht. Disa aplikime vizash kanë nevojë për proces administrativ, e cila kërkon kohë shtesë pas përfundimit të intervistës nga zyrtari konsullor.

Gjithashtu, fëmijët e aplikantëve për vizë K-1 mund të aplikojnë për vizën e llojit K-2.  Aplikim i veçantë duhet dorëzuar për çdo aplikant të vizaës K, dhe çdo aplikant i kësaj kategorie vize duhet të paguaj tarifën e kërkuar.

Më Shumë Informacion
Për informacion më të detajuar në lidhje me këtë kategori vize, ju lutemi vizitoni faqen e Internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Byrosë së Çështjeve Konsullore “Viza Jo-emigruese për të Fejuar it/at (K-1)”.

Dorëzimi i Peticionit I-129F

Ju, si qytetar Amerikan, duhet të aplikoni me formularin I-129F, Peticion për të Fejuarin/en e Huaj, me zyrat e emigracionit në SH.B.A. të shtetit ku banoni.  Lexoni informacion mbi adresat se ku mund të dorëzoni peticionin I-129F.  Informacion i mëtejshëm gjendet në faqen e internetit të Shërbimeve të Nënshtetësisë dhe Emigracionit të SHBA (USCIS) nën titullin Vizat për të Fejuarit.  Shënim: Formaulrin I-129F nuk mund të dorëzohet në Ambasadën ose Konsullatën e SHBA, apo në zyrat e USCIS jashtë SHBA-ve.  Pasi USCIS të aprovojë peticionin, e dërgon atë në zyrat e Qëndrës Kombëtare të Vizave (NVC) për përpunim.  Pasi përpunohet dokumentacioni, NVC e dërgon atë në Ambasadën e SHBA-së ku i/e fejuari/ja juaj do të aplikojë për një vizë për të fejuar.

HAPI 1: Dokumentet e Kërkuara me Postë

Pasi kërkesa juaj për vizë fejese të jetë miratuar nga USCIS dhe përfunduar nga Qendra Kombëtare e Vizave të Shteteve të Bashkuara (NVC), NVC do e dërgojë rastin tuaj në zyrën tonë për përpunim përfundimtar.

Në këtë hap ju lutemi të ndiqni udhëzimet e mëposhtme vetëm pasi të keni marrë një email udhëzues nga seksioni konsullor i Ambasadës së SHBA në Tiranë. Si përfituesi dhe kërkuesi duhet të dërgojnë dokumente origjinale që kërkohen në rastin e tyre në seksionin konsullor të Ambasadës së SHBA në Tiranë nëpërmjet një shërbimi postar. Adresa jonë postare është:

Seksioni Konsullor/K-1
Ambasada Amerikane
Rr. Elbasanit, Nr. 103
Tiranë, Shqipëri

 

Shënim: Barra e pёrgjegjёsisё bie mbi aplikantin dhe peticionerin pёr tё sjellё me postё tё gjithё dokumentet e renditura mё poshtё. Seksioni Konsullor nuk do t’ju caktojё njё datё interviste derisa ju t’i keni sjellё tё gjithë dokumentet e kёrkuara. MOS paguani tarifën e vizës emigruese para se të keni marrë udhëzime specifike nga Seksioni Konsullor për një gjë të tillë.

 

Dërgo dokumentet e kërkuara me postë në Seksionin Konsullor. (PDF, 326 BB)

Pas Intervistës Për Vizë K1

Vetëm një oficer konsullor mund të marrë një vendim mbi një vizë pasi të ketë shqyrtuar aplikimin tuaj zyrtar dhe t’ju ketë intervistuar. Nuk ka garanci që juve do t’ju lëshohet viza. Mos shisni shtëpinë, makinën apo pronën, mos jepni dorëheqjen nga puna dhe mos blini një biletë të parimbursueshme derisa të keni marrë vizën tuaj imigruese në dorëzim.

Në rast se nevojitet informacion shtesë.

Në disa raste, oficeri konsullor nuk mund të marrë një vendim mbi një aplikim për vizë pasi ai ose ajo ka nevojë të shqyrtojë dokumente shtesë ose çështja mund të kërkojë proces të mëtejshëm administrativ. Kur ju kërkohen dokumente shtesë, oficeri konsullor do t’ju japë një fletë refuzimi ku renditen dokumentet shtesë. Kjo letër përmban informacion se si t’i dërgoni këto dokumente në Seksionin Konsullor.

Procesi administrativ kërkon kohë shtesë pas intervistës. Shumica e proceseve administrative zgjidhet brenda 60 ditёve nga dita e intervistёs. Gjithsesi, kohёzgjatja varet nga rrethanat individuale tё çdo rasti. Pёrpara se tё kontaktoni Zyrёn Konsullore rreth statusit tё procesit administrativ, lutemi prisni tё paktёn 60 ditё nga data e intervistёs.

Çfarë ndodh pas miratimit të vizës suaj.

Pasaporta, Viza, dhe Paketa Imigruese e Vulosur  – Ne do ta ngjisim vizën tuaj në një fletë të pasaportës tuaj. Lutemi kontrolloni vizën tuaj për t’u siguruar që nuk ka gabime të të dhënave biografike. Ne do t’ju japim gjithashtu një zarf të vulosur që mban dokumentacion që ju duhet t’ia dorëzoni autoriteteve të imigracionit të Shteteve të Bashkuara kur të hyni për herë të parë në SHBA. Mos e hapni këtë zarf. Ju duhet ta mbani atë në një bagazh dore së bashku me diskun e  rrezeve X dhe t’ia dorëzoni autoriteteve të Imigracionit të Shteteve të Bashkuara.

Statusi i kushtëzuar – Karta juaj e gjelbër ka status të kushtëzuar. Ju duhet të kryeni martesën brenda 90 ditëve nga dita që ju hytë në SHBA me vizën e Fejesës. Për të hequr statusin e kushtëzuar, ju duhet të plotësoni formularin I-751 dhe të paraqiteni tek USCIS së bashku me bashkëshortin/en tuaj brenda 90 ditëve përpara se të mbushen dy vjet nga data e hyrjes. Lexoni më shumë këtu.

Kur Duhet të Udhëtoni Ju – Ju duhet të hyni në Shtetet e Bashkuara përpara datës së skadimit të vizës tuaj, e cila është e limituar sipas skadimit të vizitës tuaj mjekësore. Vizës suaj nuk mund t’i zgjatet afati dhe të gjitha tarifat janë të pakthyeshme. Aplikanti kryesor duhet të hyjë përpara ose në të njëjtën kohë me pjesëtarët e familjes që janë derivativë në rastin e tij ose të saj.  Në rast se pjesëtarët e familjes që janë derivativë po udhëtojnë më vonë nga aplikanti kryesor, ata duhet të kenë me vete kopje të dy faqeve të pasaportës së aplikantit kryesor ku tregohet viza dhe vula e pranimit nga USCIS. Pa këtë dokument ju do të hasni vështirësi në nisje. Fëmijët, të cilëve u është lëshuar një vizë përpara se të mbushin 21 vjeç duhet të hyjnë në SHBA përpara se të mbushin 21 vjeç, pasi humbin të drejtën e statusit të imigrantit (përveç rasteve kur fëmija ka përfituar nga Akti i Mbrojtjes së Statusit të Fëmijës (CSPA)).

Marrja e Kartës së Gjelbër – Formulari juaj I-551, Karta e Banorit të Përhershëm të Ligjshëm, njohur edhe si karta e gjelbër, do ju dërgohet me postë në adresën në SHBA që ju keni deklaruar në formularin e aplikimit për vizë (apo në adresën që i deklaruat oficerit të imigracionit në pikën e hyrjes në SHBA). Ky është dokument shumë i rëndësishëm që dëshmon se ju keni leje për të banuar në Shtetet e Bashkuara. Nëse juve ju duhet të udhëtoni jashtë SHBA-së përpara se të merrni kartën e gjelbër, lutemi konsultohuni me faqet e internetit të USCIS dhe të Mbrojtjes së Kufijve dhe Doganave (CBP) mbi rregullat dhe se çfarë dokumentesh ju duhen për të rihyrë në SHBA. Ne gjithashtu rekomandojmë që ju të flisni edhe me kompaninë ajrore për t’u siguruar që jeni në përputhje me rregullat e tyre. Pasi t’ju jetë lëshuar karta e gjelbër, ju nuk duhet të qëndroni jashtë Shteteve të Bashkuara më shumë se një vit, përndryshe ju do të humbisni statusin tuaj të Banorit të Përhershëm të Ligjshëm.