Mundësi punësimi në Ambasadë

Ambasada e SHBA-së, USAID, dhe Korpusi i Paqes si dhe agjensi të tjera të SHBA-së, në Tiranë mund të shpallin herë pas here Njoftime për Vende të Lira Pune për nevojat e tyre të punës. Këto vende të lira do të listohen në këtë faqe gjatë gjithë kohëzgjatjes së tyre.

Vende të Lira për të Gjithë

  • Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kërkon një kandidat për pozicionin e praktikantit vendas në Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun. Klikoni këtu (PDF 407 KB) për lajmërimin. Ju lutemi të dërgoni letrën e interesimit nëpërmjet e-mailit në adresën canobx@state.gov
    Aplikimet pranohen deri më 3 maj, 2018.

Vende të Lira vetëm për Qytetarët e SHBA-së

  • Nuk ka vende të lira

Vende të Lira vetëm për Familjarët Shtetas Amerikanë

  • Ju lutem shikoni intranet-in  ose buletin e CLO-s për vende të lira

Punësimi lokal në Ambasadën e SHBA-së në Tiranë

Personeli vendas është personeli me shtetësi të huaj dhe qytetarë të tjerë banorë në vend (duke përfshirë edhe qytetarët e SHBA-së), të cilët kanë ligjërisht të drejtë të banojnë dhe punojnë në vend. Kjo do të thotë që ata kanë një leje pune, leje qëndrimi dhe dokumentacion tjetër të kërkuar sipas ligjit shqiptar të punës. Punësimi është i bazuar mbi merita, kualifikime, dhe mundësi të barabarta.

Procesi i Aplikimit dhe Përzgjedhja

Politika e misionit është të shpalli vendet e lira për Personelin Vendas në faqen e internetit të ambasadës. Çdo njoftim ofron një përshkrim të shkurtër të pozicionit, kualifikimet minimale të kërkuara, afatin e fundit për dorëzimin e aplikimit, kushtet e tjera të punësimit, kushtet dhe procedurat.

Aplikimet që nuk arrijnë të adresojnë në mënyrë të qartë të gjitha kërkesat e specifikuara në njoftim nuk do të merren parasysh.

Zyra e Burimeve Njerëzore të Ambasadës nuk mban një bazë të dhënash të aplikantëve, ajo vetëm mbledh aplikimet kur një pozicion i caktuar është i hapur për punësim dhe është njoftuar një vend i lirë pune. Kërkesat e dorëzuara para dhe pas datave të shpalljes së punës dhe, ose nuk specifikojnë kodin e njoftimit nuk do të konsiderohen.

Pasi periudha e aplikimit të ketë mbaruar,  të gjitha dokumentet rishikohen për kualifikim kundrejt kërkesave minimale të njoftuara. Zyra punëdhënëse përpilon listën e shkurtër të konkurrentëve më të kualifikuar, kryen intervista, dhe zgjedh kandidatin më të mirë për pozicionin. Vetëm kandidatët e intervistuar dhe testuar njoftohen me e-mail për statusin final të aplikimit të tyre. Ju lutemi supozoni që kërkesa juaj ka qenë e pasuksesshme, nëse ju nuk keni dëgjuar nga ne brenda gjashtë javëve nga data e mbylljes.

KU TË APLIKONI:

Zyra e Burimeve Njerëzore

E-mail: TiranaEmployment@state.gov me identifikimin e numrit të vendeve të lira.

Ju lutemi të dërgoni aplikimin tuaj vetëm me email.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM:

Ju DUHET të aplikoni për pozicionet e Misionit (me përjashtim të USAID-it dhe pozicionet e Korpusit të Paqes) duke përdorur formularin DS-174 (Aplikimi për punësim si personel i punësuar në nivel lokal apo anëtar i familjes). Aplikimet pa këtë formë nuk do/nuk merren parasysh.

Misioni i SHBA-së ofron mundësi të barabarta dhe trajtim të drejtë dhe të barabartë në punësim për të gjithë njerëzit pa marrë parasysh përkatësinë politike, racën, ngjyrën, fenë, origjinën kombëtare, statusin martesor, orientimin seksual, moshën apo mundësitë e kufizuara.