Programi i Granteve Lokale

Përshkrimi i Mundësisë së Financimit:

Në pritje të disponueshmërisë së fondeve gjatë vitit fiskal 2018, Zyra e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SHBA në Tiranë pranon aplikime nga organizatat jo-qeveritare shqiptare (OJQ) dhe organizata kulturore/arsimore shqiptare, për propozime që nxisin njohjet dhe dijet mbi Shtetet e Bashkuara, çuarjen më tej të objektivave të politikës së jashtme të SHBA, si dhe nxitjen e shkëmbimeve mdis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë.

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SHBA në Tiranë është veçanërisht e interesuar në projekte që:

Mbështesin  zhvillimin e shoqërisë civile dhe çuarjen më tej të rolit e saj në proceset demokratike në Shqipëri;

Promovimin e shkëmbimeve kulturore dhe profesionale SHBA – Shqipërisë nëpërmjet artit (muzikë, vallzim, teatër, artet vizuale, fotografi, film, edukim artistik dhe menaxhim arti) ose sportit;

Zgjerimin e njohurive dhe zhvillimin e aftësve të gjuhës angleze dhe/ose zhvillimin e mëtejshëm profesional të mësuesve të gjuhës angleze, dhe në përgjithësi zhvillimin e një shkëmbimi më të madh ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara; dhe

Mbrojtjen e idealeve demokratike të lirisë së shprehjes, lirisë së shtypit dhe lirisë intelektuale.

Propozimet duhet të nxisin shkëmbimin kulturor apo arsimor.  Ambasada merr në konsideratë gamën e gjerë dhe diversitetin e organizatave shqiptare, dhe synon audienca të ndryshme në Shqipëri nga pikpamja gjeografike dhe demografike.

Preferencë u jepet organizatave dhe individëve shqiptar  (ose në raste specifike SHBA-së), me një histori të provuar të zbatimit në mënyrë të shkëlqyer të programeve dhe aktiviteteve kulturore dhe arsimore. Përfituesit e rinj të granteve në përgjithësi do të kenë përparësi.  Preferencë do tu jepet propozimeve që tregojnë qëndrueshmërinë afatgjatë të projektit, si dhe të atyre organizatave që janë në gjendje të sigurojnë bashkëfinancim.

Aktivitetet që kryesisht financohen përfshijnë (por jo vetëm):

 • Propozimet për të zgjeruar shkëmbimet kulturore SHBA – Shqipëri;
 • Projektet që promovojnë shoqërinë civile dhe rolin e saj në avancimin e proceseve demokratike në Shqipëri;
 • Programet e gjuhës angleze
 • Projektet që promovojnë median e lirë dhe profesionale

Aktivitete që kryesisht nuk financohen përfshijnë (por jo vetëm):

 • Projektet që ofrojnë shërbime të drejtpërdrejta sociale për popullsinë
 • Pagesa për të përfunduar aktivitetet të filluara me fonde të tjera;
 • Pagesa për nevojat infrastrukturore afatgjata
 • Pagesa për kostot e ndërtimit
 • Projektet që janë në thelb me natyrë politike ose që përmbajnë pikpamje partiake, apo që mbështesin fushata zgjedhore të një politikani apo partie të vetme;
 • Udhëtimi ndërkombëtar, nëse nuk justifikohet në mënyrë të veçantë në kuadër të projektit;
 • Programet e shkëmbimit të qytetarëve me vendet e huaja;
 • Aktivitetet e partive politike; dhe
 • Projektet që mbështesin aktivitete të veçanta fetare.
 • Informacione për Financimin

Tipi i Instrumentit të Financimit: Grant, Marrëveshje  Bashkëpunimi, Financim me Shumë Fikse, dhe Financim Individual.

Niveli me i ulët i Financimit: US $ 500
Niveli me i lartë i Financimit: US $ 10,000.00

Ambasada rezervon të drejtën për grante në shuma më të mëdha ose më të ulta se ato të përmendura më sipër, kur duket të jetë në interesin më të mirë të qeverisë të SHBA.
Periudha e Projektit dhe Buxheti: Në përgjithësi projektet e programit lokal të granteve duhet të përfundojnë brenda një viti ose më pak. Zyra e Marrëdhënieve me Publikun do të konsiderojë aplikimet për vazhdimin e grantit për projektet e financuara më parë nga programi lokal i granteve, përtej periudhës fillestare të buxhetit, në bazë të jokonkurruese, duke qëne subjekt i disponueshmërisë së fondeve, progresit të kënaqshëm të aplikantëve, dhe një përcaktim që vazhdimi i financimit do të ishte në interesin më të mirë të Departamentit të Shtetit.

           Pranueshmëria: e pakufizuar

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SHBA në Tiranë inkurajon aplikime nga të gjithë: organizatat joqeveritare, grupet e ekspertëve, institucionet akademike dhe individëve. Aplikimet mund të pranohen gjithashtu edhe nga organizata dhe individë nga SHBA.

Aplikuesit janë të inkurajuar për të siguruar bashkëfinancim edhe nga burime të tjera në mbështetje të këtij projekti. Ambasada gjithashtu inkurajon projektet që përdorin vullnetarë shumë të aftë si një element i bashkëfinancimit. Aplikimet duhet të shpjegojnë qartë burime e tjera të mundshme të financimit, dhe se si do të përfshihen vullnetarët.

           Paraqitja e Aplikimit dhe Afati

Propozimet duhet t’i dërgohen elektronikisht përmes emailit Zyrës për Marrëdhënie me Publikun e Misionit të SHBA në Tiranë në adresat e mëposhtme të e-mailit:

1- Për propozimet që kanë të bëjnë me shoqërinë civile: PDgrantsTirana@state.gov

2- Për propozimet që kanë të bëjnë me kulturën dhe arsimin: CultureandEducationTirana@State.gov

3- Për propozime që kanë të bëjnë me mediat: PASTirana@state.gov

Aplikimet do të pranohen vetëm në gjuhën angleze, dhe marrëveshjet përfundimtare e grantit do të jenë në anglisht.

Të gjithë propozimet duhet të përfshijë dokumentet e mëposhtme për t’u konsideruar:

SF-424: Aplikimi për financim federale, e cila është në dispozicion, së bashku me udhëzimin për plotësimin e këtij formulari këtu. (PDF – 14 KB)

SF424B – Assurances (që do të nënshkruhet)

Përshkrimi i Projektit dhe Buxheti: Jepni një përmbledhje të përshkrimit të projektit në lidhje me shumën dhe kohëzgjatjen e kërkesës për financim. Kjo duhet të përfshijë qëllimet specifike të projektit sa i përket mesazheve që ju adresohen grupeve të synuara të projektit, ndryshimet e dëshiruara në sjellje, etj.  Paraqisni një pasqyrë të detajuar të shpenzimeve, duke përfshirë kostot për njësi, sasitë dhe çdo informacion tjetër përkatës që mund të ndikojnë koston totale të projektit. (Forma e Aplikimit – PDF 203KB)

Plani i Monitorimit: Përshkruani planin e veprimit duke përfshirë qëllimin dhe detajet se si do të realizohet puna e propozuar.

Në pritje të disponueshmërisë së fondeve, propozimet do të konsiderohen në tre cikle të veçanta të financimit. Afatet për aplikimet propozim janë: 31 Janar, 2018; 30 Mars, 2018; dhe 29 Qershor, 2018.

Propozimet mund të dorëzohen në çdo kohë dhe do të shqyrtohen me të gjitha aplikimet e marra për këtë cikël të financimit. Të gjithë aplikantët kontaktohen zakonisht 3-4 javë pas afatit të fundit të çdo cikli financimi dhe informohen nëse propozimi i tyre është përzgjedhur.

 

 • 21 Dhjetor 2016 Publikimi i Njoftimit të Programit Vjetor

Cikli I

 • 31 Janar 2017 – Afati i fundit për dërgimin e aplikimeve
 • 01-15 Shkurt 2017 – Shqyrtimi i propozimeve nga Komisioni i Granteve
 • 27 Shkurt 2017 – Njoftimi për propozimet e miratuara dhe të pamiratuara

Cikli II

 • 31 Mars, 2017 – Afati i fundit për dërgimin e aplikimeve
 • 14-28 Prill 2017 – Shqyrtimi i propozimeve nga Komisioni i Granteve
 • 16 Maj 2016 – Njoftimi për propozimet e miratuara dhe të pamiratuara

Cikli III

 • 30 Qershor, 2017 – Afati i fundit për dërgimin e aplikimeve
 • 14-31 Korrik 2017 – Shqyrtimi i propozimeve nga Komisioni i Granteve
 • 15 Gusht 2017 – Njoftimi për propozimet e miratuara dhe të pamiratuara

Nuk është e nevojshme për të kontaktuar misionin në lidhje me statusin e propozimit tuaj nëse ju keni marrë një e-mail që konfirmon marrjen e propozimit tuaj.

Çdo aplikim i dërguar sipas këtij njoftimi do të shqyrtohet  dhe vlerësohet në bazë të kritereve të vlerësimit në vijim. Kriteret janë të hartuar për të vlerësuar cilësinë e projektit të propozuar, si dhe mundësitë e suksesit të tij. Kriteret janë të lidhura ngushtë dhe janë konsideruar si një e tërë në të gjykuar cilësinë e përgjithshme të kërkesës. Aplikimet do të shqyrtohen në bazë të tërësisë, koherencës, qartësisë së tyre, si dhe të vëmendjes ndaj detajeve. Pikët do ju jepen vetëm për aplikimet që I përgjigjen kontekstit të njoftimi të këtij programi.

 • Qëllimet dhe Objektivat: Projekti ka potencial për të siguruar ndikim maksimal në arritjen e rezultateve të propozuara. Aplikanti demonstron që është në gjendje për të matur suksesin e programit  në bazë të indikatorëve kyç, si dhe të japi piketa për të treguar progresin drejt qëllimeve të Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun.
 • Përparësitë dhe Inovacioni: Aplikuesi përshkruan qartë se si propozimi i tij do të adresojë programin e kërkuar brenda afatit të propozuar , dhe paraqet strategji ose plane inovative. Projekti ndërton udhëheqësi dhe kapacitete të shoqërisë civile, si dhe tregon qëndrueshmëri në ngritjen e kapaciteteve.
 • Buxheti dhe Justifikimi i tij: Buxheti dhe përshkrimi i justifikimit janë të arsyeshëm në lidhje me aktivitetet e propozuara dhe rezultatet e pritura,  si dhe plani për shërbimet është real.

Dokumentet e Financimit: Granti ose marrëveshja e bashkëpunimit duhet të jetë e shkruar, e nënshkruar, dhe e administruar nga Zyrtari i Granteve. Zyrtari i Granteve është zyrtar i qeverisë së SHBA-të cilit i është deleguar autoriteti nga Byroja Ekzekutive e Prokurimit e Departamenti Amerikan të Shtetit për të shkruar, financojë, dhe administrojë  grante dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit. Marrëveshja e Financimit është dokumenti autorizues,  dhe kjo do t’i jepet përfituesit. Organizatat aplikimet e të cilave nuk do të financohen do të njoftohen nëpërmjet postës elektronike.

Kërkesat për Raportim: Të gjitha Financimeve të autorizuara sipas këtij njoftimi i kanë të detyrueshme raportimet programatike dhe financiare në një frekuencë të përcaktuar në marrëveshjen e financimit. Disbursimi i fondeve mund të jetë i lidhur me dorëzimin e këtyre raporteve në kohën e duhur. Të gjitha detajet e tjera që lidhen me administrimin e dhënies do të specifikohen në marrëveshjen e financimit.