Programi Hubert H. Humphrey 2023-2024

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranon aplikime për Programin Hubert H. Humphrey për vitin akademik 2023 – 2024. Programi Hubert H. Humphrey dërgon në Shtetet e Bashkuara profesionistë që janë në mes të karierës së tyre profesionale dhe me potencial udhëheqës, për një program dhjetë mujor, të nivelit pasuniversitar, me kurse akademike dhe aktivitete të zhvillimit profesional por që nuk përfundon me diplomë. Kandidatët nominohen në bazë të potencialit për udhëheqje dhe përkushtim në shërbim publik.

Kategoritë dhe Fushat Specifike të Programit

Kapacitete Njerëzore dhe Institucionale: Zhvillim Ekonomik, Financë dhe Bankë; Analizë të Politikave Publike dhe Administratim Publik; Politika dhe Manaxhim Teknologjik; Menaxhim të Burimeve Njerëzore

Të drejtat dhe Liritë: Komunikim dhe Gazetari; Liria Ndërombëtare Fetare; Drejtësi dhe Të Drejtat e Njeriut; Politika dhe Parandalimi i Trafikimit të Qenieve Njerëzore

Toka të Qëndrueshme: Zhvillim Bujqësor dhe Rural, Burime Natyrore, Politikat Mjedisore dhe Ndryshimet Klimaterike, Planifikim Urban dhe Rajonal

Komunitete në rritje: Sëmundjet Ngjitëse dhe Infektive; Politika dhe Menaxhim të Shëndetit Publik; Politika dhe Parandalim të HIV/AIDS; Edukimi, Parandalimi dhe Trajtimi i Abuzimit me Lëndët Narkotike; Administrim, Planifkim dhe Politika të Arsimit; Administrimi i Arsimit të Lartë; Mësimdhënie e Gjuhës Angleze si Gjuhë e Huaj;

Kohëzgjatja e Grantit

Programi Humphrey zgjat dhjetë muaj. Kandidatët janë të detyruar të kthehen në Shqipëri për të paktën dy (2) vjet në përfundim të programit. Pjesëtarë të familjes mund të lejohen të shoqërojnë kandidatin sipas rastit dhe plotësimit të kritereve. Edhe familjarët duhet të përmbushin detyrimin e kthimit të Shqipëri për të paktën dy (2) vjet.

Kriteret e Përzgjedhjes:
 • Aplikantët duhet të jenë qytetarë të Republikës së Shqipërisë
 • Aplikantët duhet të kenë të paktën një diplomë të nivelit Bachelor nga një program studimi me kohë të plotë katër vjeçar (ose diplomë te programeve tre + një ose tre + dy sipas Sistemit të Bolonjës).
 • Aplikantët duhet të jenë të punësuar në Shqipëri
 • Aplikantët duhet të kenë të paktën pesë vjet përvojë profesionale pune në fushën e studimit
 • Aplikantët duhet të kenë një nivel të mirë të gjuhës angleze të folur dhe të shkruar (ekuivalente të nivelit B2; Përfshini rezultatet e provimit të TOEFL ose IELTS nëse janë të vlefshme)
 • Aplikantët duhet të demonstrojnë aftësi lidershipi dhe përkushtim në shërbimin publik
 • Aplikantët duhet të kuailifikohen për të marrë vizë J-1.
 • Aplikantët duhet të kenë rekorde të mira shëndetësore.
Kandidatët që nuk Kualifikohen për Këtë Program Përfshijnë:  
 • Individë që sapo kanë përfunduar studimet (edhe pse mund të kenë një pozicion të rëndësishëm);
 • Pedagogë universiteti apo studiues kërkimor që nuk kanë përgjegjësi menaxhuese (me përjashtim të fushave Edukimi, Parandalimi dhe Trajtimi i Abuzimit me Lëndët Narkotike dhe Mësimdhënie e Gjuhës Angleze si Gjuhë e Huaj);
 • Individët që kanë ndjekur studime të nivelit pasuniversitar në Shtetet e Bashkuara për një apo më shumë vite akademike gjatë shtatë viteve të fundit përpara Gusht 2023;
 • Individët me përvojë të çfarëdo lloji në Shtetet e Bashkuara për më shumë se gjashtë muaj gjatë pesë viteve të fundit përpara Gushtit 2023;
 • Individët me nështetësi të dyfishtë që përfshin edhe atë amerikane ose me status të rezidentit permanent në ShBA, anëtarë të afërt të familjes së punonjësve të Ambasadës së Shteteve të bashkuara nuk mund të aplikojnë për këtë program; ata nuk kualifikohen për vizën J-1.
 • Punonjësit vendas të Misioneve Amerikane në botë të cilët punojnë për Departamentin e Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe anëtarët e familjeve të tyre;
 • Një kandidat me një përvojë të kohëve të fundit në një vend të tretë, veçanërisht në vendet e zhvilluara, mund të ketë një nevojë më pak bindëse për të marrë pjesë në Programin Humphrey se një kandidat i cili/e cila nuk ka patur asnjëherë një mundësi profesionale të konsiderueshme jashtë vendit.
Dispozitat Financiare

Bursa e programit Humphrey ofron tarifën e shkollimit dhe taksat e universitetit, pagesë mujore për jetesë, libra dhe mjete shkollore, financimi të pjesshëm për kompjuter, udhëtim vajtje-ardhje në institucionin pritës (dhe në programin e gjuhës angleze nëse bursisti duhet të marrë pjesë) dhe udhëtimin në Ëashington DC për një seminar. Fonde të tjera shtesë vihen në dispozicion për aktivitete profesionale si udhëtime apo pjesëmarrje në konferenca. Bursa e programit Humphrey nuk rinovohet.

Procedura e Aplikimit

Të gjithë aplikantët e interesuar duhet të plotësojnë online formularin Humphrey. Klikoni këtu për formën e aplikimit online, krijoni një llogari, dhe më pas hyni në llogarinë tuaj për të filluar aplikimin. Dërgoni aplikimin e plotë në formë elektronike dhe kopjet e skanuara të të gjithë dokumentave të kërkuara jo më vonë se data 30 qershor 2022. Nëse arrini ta dërgoni aplikimin dhe të gjithë dokumentat e kërkuar nëpërmjet sistemit online, nuk është e nevojshme të dërgoni ndonjë informacion tjetër me postë.

Nëse nuk arrini t’i dërgoni dokumentat e kërkuar nëpërmjet sistemit online, ju mund ta dërgoni të gjithë paketën e aplikimit me postë; megjithatë, që ju të konsideroheni për bursën, formulari i aplikimit duhet të plotësohet dhe të dërgohet online.

Programi Humphrey
Zyra e Marrëdhënieve me Publikun
Ambasada e ShBA
Rruga Stavro Vinjau, No. 14
Tiranë, Shqipëri

 

Një Aplikim i Plotë Përfshin:
 • Formularin e aplikimit (të gjeneruar nga sistemi Embark duke përfshrë edhe dokumentat bashkëngjitur në sistem)
 • Dy letra reference
 • CV të detajuar
 • Kopje të përkthyera e të noterizuara të diplomave dhe çertifikatave të notave nga të gjitha insitucionet akademike ku keni studiuar
 • Letër nga punëdhënësi që konfirmon punësimin
 • Kopje të faqes biografike të pasaportës
 • Çertifikata të tjera (që lidhen me fushën e studimit)

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni: Zyra e Marrëdhënieve me Publikun, Ambasada Amerikane, Tiranë me email CultureandEducationTirana@state.gov ose regjistrohu këtu për të ndjekur seancat informative në lidhje me programin të ofruara nga stafi i Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun.

Kujdes: Aplikimet që do të dërgohen pas datës 30 Qershor 2022 dhe aplikimet që do të dërgohen si Google Docs ose WeTransfer nuk do të merren në shqyrtim.

 

 1. Kur mund të aplikoj për programin Humphrey?

Zyra e Marrëdhënieve me Publikun zakonisht e njofton hapjen e programeve në muajin Mars dhe përcakton një datë në fund të muajit Maj ose Qershor si afatin e aplikimit. Për detaje referojuni gjithnjë faqes së Ambasadës së ShBA.

 1. Çfarë ndryshimi ka ndërmjet programeve Fulbright për Studentë të Huaj, Fulbright për Studiues të Huaj, dhe Hubert H. Humphrey?

Programet Fulbright për Studentë të Huaj, Fulbright për Studiues të Huaj, dhe Hubert H. Humphrey janë programe shkëmbimi që kanë audience të ndryshme dhe ndryshojnë në kohëgjatësi dhe fokus:

 • Programi Fulbright për Studentë të Huaj është një program që zgjat nje deri në dy vjet dhe përfundon me një gradë shkencore për profesionistët e rinj dhe ata që kanë mbaruar studimet dhe janë të interesuar të ndjekin një Program Master në Shtetet e Bashkuara.
 • Programi Fulbright për Studiues të Huaj është një program post-doktoral që zgjat tre deri në gjashtë muaj dhe nuk përfundon me një gradë shkencore, për studjues të rinj dhe me përvojë, pedagogë universitetesh dhe ekspertë nga institucione akademike e kërkimore në Shqipëri për të kryer punë kërkimore dhe/ose për të dhënë leksione në një universitet në Shtetet e Bashkuara.
 • Program Hubert H. Humphrey dërgon në Shtetet e Bashkuara profesionistë në mes të karrierës së tyre me potencial lidershipi, për një program dhjetë mujor të nivelit pasuniversitar, me kurse akademike dhe aktivitete të zhvillimit profesional por që nuk përfundon me diplomë.

Të gjitha bursat jepen në bazë të një procesi konkurimi mes të gjithë kandidatëve, të cilët shfaqin më së miri përkushtim për të shërbyer në sektorët publikë dhe/ose privatë dhe potencial për të ndikuar në mënyrë pozitive në të ardhmen e Shqipërisë.

 1. Si mund ta dërgoj aplikimin?

Aplikimet Humphrey duhet të dërgohen online nëpërmjet sistemit Embark.

Nëse nuk arrini t’i dërgoni dokumentat e kërkuar nëpërmjet sistemit online, ju mund ta dërgoni të gjithë paketën e aplikimit me postë; megjithatë, që ju të konsideroheni për bursën, formulari i aplikimit duhet të plotësohet dhe të dërgohet online. Pasi ju të keni plotësuar aplikimin online, printoni një kopje, vendosni edhe dokumentat e kërkuara të përkthyera e të noterizuara, formularin e firmës të firmosur me bojë, dhe dërgojini me postë në këtë adresë:

Programi Humphrey
Zyra e Marrëdhënieve me Publikun
Ambasada e ShBA
Rruga Stavro Vinjau, No. 14
Tiranë, Shqipëri

 

 1. Cilat janë fazat e procesit të aplikimit?

Procesi i përzgjedhjes zgjat 12-14 muaj që nga dërgimi i aplikimit deri në nisjen e programit dhe përfshin këto faza:

 1. Zyrtarë të Ambasadës shqyrtojnë aplikimet për plotësimin me të gjitha dokumentat e kërkuara dhe cilësinë e përgjithshme.
 2. Kandidatët e përzgjedhur intervistohen nga një panel i përbërë nga zyrtarë të Ambasadës dhe ish-bursistë të programit.
 3. Kandidatët e përzgjedhur kalojnë në shqyrtim të mëtejshëm dhe vendimmarrjen përfundimtare nga Bordi i Bursës Fulbright.
 4. Insituti për Edukim Ndërkombëtar punon me universitetet amerikane për pranimin e kanditatëve
 5. Kandidatët e pranuar fillojnë programin në muajin Korrik/Gusht (në varësi të vitit akademik të universitetit pritës ose detyrimit për të marrë pjesë në program para-akademik).

 1. Cilat janë mundësitë që një kandidat të aplikojë dhe të fillojë studimet në muajin tetor të të njëjtit vit që ai/ajo aplikon?

Zero! Kur ne njoftojmë hapjen e programit, gjithmonë përcaktojmë vitin akademik pasardhës. Procesi i aplikimit dhe përzgjdhjes zgjat rreth 12-14 muaj.

 1. Cilat janë dokumentat e kërkuara që një aplikant duhet të dërgojë me formën e aplikimit?

Ju lutem referojuni njoftimit të postuar për secilin prej programeve në faqen e Ambasadës së ShBA. Formulari i aplikimit përfshin gjithashtu disa forma shtesë që duhen dërguar nga të gjithë aplikantët.

 1. Kopje të përkthyra e të noterizuara të diplomës(ave) dhe çertifikatave të notave nga të gjitha institucionet ku keni studiuar – do të thotë të përkthyera e noterizuara në anglisht apo në shqip?

Kopje të noterizuara të dokumentave origjinale në shqip dhe përkthim në anglisht të dokumentave të noterizuara; për diplomat dhe çertifikatat e notave që janë lëshuar në anglisht mjafton kopja e noterizuar e dokumentit origjinal.

Shënim: Çertifikata e notave duhet të jetë e ndarë nga Suplementi i Diplomës.

 1. A duhet që të treja letrat e referencës të jenë në anglisht apo në shqip? A duhen noterizuar?

Ne rekomandojmë që Letrat e Referencës të dërgohen online në anglisht. Ju duhet të regjistroni në sistem personat që do të shkruajnë letrën e references, duke dhënë emrin e plotë dhe adresën e emailit. Sistemi do t’ju dërgojë atyre një email në mënyrë automatike. Më pas, refereruesit duhet të plotësojnë Letrën Konfidenciale të Referencës të formatuar dhe ta dërgojnë atë në sistem. Megjithatë, kur referuesi nuk mund ta dërgojë letrën e referencës nëpërmjet sistemit, ju duhet të printoni nga sistemi Letrën Konfidenciale të Referencës të formatuar dhe t’i kërkoni referuesit ta plotësojë atë në anglisht dhe ta dërgojë me postë në këtë adresë:

Programi Humphrey
Zyra e Marrëdhënieve me Publikun
Ambasada e ShBA
Rruga Stavro Vinjau, No. 14
Tiranë, Shqipëri

 

 1. A më duhet të dorëzoj rezultatet e provimit të TOEFL me aplikimin?

Jo. Nuk është e nevojshme që aplikantët të dorëzojnë rezultatet e provimit të TOEFL me aplikimin në qoftë se nuk kanë një rezultat të vlefshëm.

 1. A më duhet të jap provime të tjera si GMAT, GRE, ose LSAT?

Vetëm disa kandidatë janë të detyruar të japin këto provime nëse janë të nominuar për shqyrtim nga Bordi i Programit Fulbright.

 • Aplikantët në fushën e Administrim Biznesit do të duhet të japin provimin GMAT
 • Aplikantët në fushat e tjera të studimit do të duhet të japin provimin GRE
 • LSAT është një provim për programet në fushën e drejtësisë. Por, aplikantët e programit Fulbright nuk janë të detyruar ta japin këtë provim
 1. A mund të aplikoj për të dy programet Fulbright dhe Humphrey në të njëjtën kohë?

Po, ju mund të aplikoni për të dy programet. Megjithatë, kandidatët përgjithësisht janë më të përshtatshëm për një prej këtyre programeve. Ju rekomandojmë të shqyrtoni me kujdes kriteret për secilin program dhe të aplikoni për atë që përshtatet me kualifikimet dhe objektivat tuaj.

 1. Çfarë përvoje duhet të kem?

Një aplikant duhet të ketë numrin e kërkuar të viteve të punës në fushën ose në lidhje me fushën në të cilën po aplikon, siç specifikohet në njoftimin për secilin program:

 • Aplikantët e programit Fulbright për Studentë të Huaj duhet të kenë të paktën dy vjet përvojë profesionale pune në fushën e studimit dhe të shfaqin aftësi lidershipi
 • Aplikantët e programit Fulbright për Studiues të Huaj duhet të kenë të paktën pesë vjet përvojë në mësimdhënie dhe/ose kërkim shkencor në një universitet ose institucion kërkimor në Shqipëri
 • Aplikantët e programit Hubert Humphrey duhet të kenë të paktën pesë vjet përvojë profesionale pune në fushën e studimit

Ju lutemi referojuni faqes së Ambasadës së ShBA.

 1. Çfarë duhet të shkruhet në letrën e punëdhënësit?

Letra nga punëdhënësi duhet të japë informacion për statusin tuaj të punësimit dhe detyrat tuaja në punë. Letra nga punëdhënësi është mirë të shënojë se ju do të mund të ktheheni në punë pasi të ktheheni nga programi.

 1. A më ndihmon programi Humphrey të kthehem në punën e mëparshme ose të gjej një punë pas kthimit nga programi?

As Ambasada dhe as programi Humphrey nuk ka përgjegjësi për t’ju ndihmuar të ktheheni në punën e mëparshme pas kthimit nga programi. Nëse ju dëshironi të ktheheni në punën e mëparshme është përgjegjësia juaj të nënshkruani një marrëveshje me punëdhënësin përpara se ju të largoheni për në Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në program.

 1. Kam marrë pjesë në një program shkëmbimi të Departamentit të Shtetit më parë. A mund të aplikoj për programin Humphrey?

Kjo varet nga programi dhe kohëzgjatja e qëndrimit në Shtetet e Bashkuara. Ju lutem na kontaktoni në adresën e emailit CultureandEducationTirana@state.gov për të kuptuar më mirë nëse ju kualifikoheni për të aplikuar.

 1. A mund të qëndroj në Shtetet e Bashkuara pas përfundimit të programit dhe të filloj punë?

Jo. Çdo pjesmarrës në programet e shkëmbimit të Departamentit të Shtetit udhëton në Shtetet e Bashkuara me vizën J-1. Çdo pjesëmarrës është i detyruar të respektojë rregullin e vizës J-1 të kthimit në vendin e vet për dy vjet. Kjo do të thotë që në fund të programit ai/ajo duhet të kthehet në vendin e orgjinës dhe të kalojë atje të paktën dy vjet përpara se të lejohet të kërkojë punë në Shtetet e Bashkuara.

 1. A mund ta zgjedh universitietin ku dua të shkoj?

Ka procedura specifike për secilin program. Për programin Hubert Humphrey, Instituti për Edukim Ndërkombëtar është përgjegjës për vendosjen në universitete të kandidatëve në bazë të programit të tyre të studimit.

Nëse keni pyetje të tjera, ju lutem na kontaktoni me email në adresën: CultureandEducationTirana@state.gov

 JU FALENDEROJMË PËR INTERESIN TUAJ NË PROGRAMET E SHKËMBIMIT