Institutet e Studimeve Amerikane (SUSI) për Mësues dhe Administratorë të Arsimit të Mesëm

Verë 2019

Afati i Aplikimit: 6 janar, 2019

Institutet e Studimeve Amerikane (SUSI) për Mësues dhe Administratorë të Arsimit të Mesëm janë programe intensive akademike të nivelit pasuniversitar me vizita studimore të integruara, qëllimi i të cilave është t’u ofrojë mësuesëve dhe administratorëve të shkollave të mesme mundësinë për të thelluar të kuptuarit e tyre të shoqërisë, kulturës, vlerave dhe institucioneve. Qëllimi përfundimtar i Instituteve është të forcojë kurrikulat dhe të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies për Shtetet e Bashkuara në shkollat ​​e mesme dhe në institucionet e tjera akademike jashtë vendit.

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT:

Institutet e Studimeve Amerikane(SUSI) për Mësues dhe Administratorë të Arsimit të Mesëm do të ofrojë tre grupe me pjesëmarrës nga vende të ndryshme me 20 mësimdhënës të shkollave të mesme me përvojë (duke përfshirë mësuesit, administratorët, trajnerët e mësuesve, zhvilluesit e kurrikulumit, shkrimtarët e teksteve shkollore, zyrtarët e arsimit dhe të tjerët) me një kuptim më të thellë të shoqërisë amerikane , arsim dhe kulturë – e kaluara dhe e tashmja. Fokusi i Instituteve do të jetë në sigurimin e përmbajtjes dhe materialeve për pjesëmarrësit që të zhvillojnë kurrikula të nivelit të lartë për Shtetet e Bashkuara. Dy nga institutet janë përshtatur për mësuesit e shkollave të mesme; ju lutem vini re se Institutet për Mësimdhënësit fokusohen në përmbajtjen dhe materialet rreth Shteteve të Bashkuara në vend të metodave të mësimdhënies dhe pedagogjisë. Instituti i tretë është përshtatur për administratorët me përvojë, duke përfshirë trajnuesit e mësuesve, zhvilluesit e kurrikulumit, shkrimtarët e teksteve shkollore, zyrtarët e ministrisë së arsimit dhe të tjerët.

Çdo Institut do të ketë 20 pjesëmarrës dhe do të përfshijë një komponent qëndrimi akademik katër javor dhe një turne studimi të integruar njëjavor.

Përmes një kombinimi të qasjeve tradicionale, multi-disiplinore dhe ndërdisiplinore, përmbajtja e programit do të shqyrtojë historinë dhe evolucionin e institucioneve dhe vlerave të SHBA-ve, të përcaktuara gjerësisht. Programet gjithashtu do të shërbejnë për të ndriçuar debate bashkëkohore politike, sociale dhe ekonomike në shoqërinë amerikane. Rezidenca akademike katër javore do të jetë në universitetet dhe kolegjet e universiteteve të Amerikane dhe do të përbëhet nga një seri e balancuar e leksioneve, paneleve, diskutimeve të seminareve, leximeve, punëtorive, vizitave në terren, takimeve me praktikuesit në terren dhe aktiviteteve kulturore. Vizitat studimore njëjavore në një rajon të tjetër të Shteteve të Bashkuara do të plotësojnë rezidencat akademike. Një nga qëllimet e vizitave studimore është të tregojë diversitetin kulturor, gjeografik dhe etnik të Shteteve të Bashkuara. Programi përmban kurrikula bazuar në studimin se si institucionet e Amerikës dhe zhvillimi historik i tyre kanë formuar dhe vazhdojnë të informojnë politikën, ekonominë dhe shoqërinë amerikane. Një komponent kyç kulturor i programit përfshin aktivitetet e shërbimit të komunitetit, i cili do t’u japë pjesëmarrësve një përvojë të drejt për drejtë se si vullnetarizmi luan një rol jetësor në shoqërinë civile të SHBA. Programi do të ofrojë mundësi të shumta për angazhim të vazhdueshëm përmes ueb-faqeve alumni, projekteve të financuara nga grantet, mediat sociale dhe një workshop për alumni në fund të periudhës trevjeçare.

Universiteti i Montanës në Missoula, MT do të mbikëqyrë dhe administrojë tre Institutet e Studimeve Amerikane për Mësues dhe Administratorë të Arsimit të Mesëm, me temën që i bashkon ato “Liri, Barazi dhe Ëndrra Amerikane”. Të tre Institutet do ta shqyrtojnë këtë temë përmes një këndvështrimi të ndryshme, duke përfituar nga burimet dhe kultura e çdo vendi. Universiteti i Montanës (UM) në Missoula, MT do të presë një Institut për mësuesit nga 2 qershor deri më 7 korrik 2019. Instituti do të shqyrtojë studimet amerikane përmes lenteve të demokracisë dhe qytetarisë. Instituti për Trajnim dhe Zhvillim (ITD) në Amherst, Massachusetts do të organizojë Institutin e dytë për mësimdhënës nga 8 deri më 12 korrik 2019. Instituti do të shqyrtojë mënyrat në të cilat të drejtat individuale dhe detyrimet sociale kanë evoluar nëpërmjet historisë amerikane. Universiteti Shtetëror i Kalifornisë në Chico do të presë Institutin për Administratorë nga data 5 qershor deri më 10 korrik 2019. Në kuadër të temës së përbashkët, Instituti do të fokusohet në aksesin dhe barazinë në arsimin dhe shoqërinë amerikane. Të tre Institutet do të përmbyllen me turne studimi njëjavor që përfundojnë në Uashington, D.C.

PËRSHKRIMI DHE KUALIFIKIMI I KANDIDATIT:

Kandidati duhet:
  • Të jetë mesues të shkollave të mesme dhe administratorë në mes të karrierës, në mënyrë tipike në mes të moshës 30-50 vjeç, me motivim të lartë. Kandidatët idealë janë individë që kërkojnë të prezantojnë ose përmirësojnë aspektet e studimeve të SHBA-ve në kurrikulat e tyre ose të ofrojnë seminare / seminare të specializuara për profesionistët e arsimit në studimet e SHBA-ve ose në fusha të ngjashme.
  • Të ketë plane të përcaktuara për të përmirësuar, përditësuar ose zhvilluar kurse dhe / ose materiale arsimore me fokus ose komponent të studimeve të SHBA·
  • Të mos ketë përvojë paraprake ose të ketë përvojë të kufizuar në Shtetet e Bashkuara·
  • Të demonstrojë nivel të lartë të gjuhës angleze·
  • Të jetë i/e gatshëm/e dhe i/e aftë për të marrë pjesë plotësisht në një program akademik intensive të nivelit pasuniversitar dhe turne studimor
INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR PROGRAMIN:

Detyrimet dhe Kerkesat e Programit: Të gjithë pjesëmarrësit duhet të marrin pjesë me kohë të plotë në një program intensiv. Instituti nuk është një program kërkimor. Pjesëmarrësit duhet të marrin pjesë në të gjitha leksionet dhe aktivitetet e organizuara dhe të plotësojnë leximet e caktuara. Anëtarët e familjes dhe / ose miqtë nuk mund të shoqërojnë pjesëmarrësit në ndonjë pjesë të programit. Ju lutem vini re se kurrikula e Institutit nuk do të trajtojë në mënyrë formale metodologjinë e mësimdhënies dhe metodat pedagogjike.

Financimi i Programit: Të gjithë shpenzimet mbulohen nga Programi SUSI.

Procesi i Përzgjedhjes: Pas procesit të shqyrtimit të aplikimeve, Zyra e Marrëdhënieve me Publikun mund të propozojnë një mësues dhe një administrator. Megjithatë, kandidatët do të marrin pjesë në program vetëm nëse përzgjidhen si finalist nga komisioni i përzgjedhjes në Uashington.

UDHËZUES PËR APLIKIMIN:

Ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit me të gjithë informacionin e kërkuar.

Sigurohuni të specifikoni programin për të cilin jeni të interesuar.

AFATI I APLIKIMIT: 6 janar, 2019

PËR PYETJE TË TJERA ju lutemi kontaktoni: CultureandEducationTirana@state.gov