INSTITUTET E STUDIMEVE AMERIKANE PËR STUDIUES (SUSI)

Verë 2019

Afati i Aplikimit: 6 janar, 2019

Institutet e Studimeve Amerikane për Studiues (SUSIs) janë programe intensive pasuniversitare akademike me vizita studimore të integruara, qëllimi i të cilave është që tu ofrojnë pedagogëve dhe studjuesve të tjerë të huaj mundësinë për të thelluar kuptimin e tyre për shoqërinë, kulturën, vlerat dhe institucionet e SHBA. Qëllimi përfundimtar i Instituteve është të forcojë kurrikulat dhe të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies në lidhje me Shtetet e Bashkuara në institucionet akademike jashtë vendit.

Secili Institut përfshin një komponent qëndrimi akademik katër javor dhe një turne studimi dy javor të integruar në një rajon tjetër të Shteteve të Bashkuara.

PËRSHKRIMI DHE KUALIFIKIMI I KANDIDATIT:

Kandidatët duhet:

  • Të jenë studiues dhe profesionistë me përvojë, shumë të motivuar, në mes të karrierës, në moshën 30-50, me eksperiencë në përgjithësi nga institucionet e arsimit të lartë ose organizatat e fokusuara në hulumtim (jo-fitimprurëse, think tank, etj)
  • Duhet të kenë diploma të nivelit pasuniversitar (master ose doktoraturë) dhe të kenë njohuri thelbësore në fushën tematike të Institutit ose në një fushë të ngjashme
  • Të ketë plane të përcaktuara për të përmirësuar, përditësuar ose zhvilluar kurse dhe / ose materiale arsimore me fokus ose komponent të studimeve të SHBA
  • Të mos ketë përvojë paraprake ose të kenë përvojë kufizuar në Shtetet e Bashkuara
  • Të jenë nga institucione arsimore në vendin e tyre që kërkon të prezantojë aspektet e studimeve amerikane në kurrikulat e tyre, të zhvillojnë kurse të reja në temën e Institutit, të përmirësojë dhe përditësojnë kurset ekzistuese mbi Shtetet e Bashkuara ose të ofrojnë seminare / seminare të specializuara për profesionistët në studimet amerikane fushat që lidhen me temën e programit
  • Të demonstrojnë nivel të lartë të gjuhës angleze
NUK KUALIFIKOHEN:
  • Individët në rrethanat e mëposhtme nuk kanë të drejtë të aplikojnë për programin SUSI;
  • Qytetarët e SHBA dhe banorët e përhershëm të Shteteve të Bashkuara;
  • Individët që aktualisht studiojnë, banojnë ose punojnë jashtë vendit të tyre;
  • Punonjësit vendorë të misioneve të SHBA jashtë vendit të cilët punojnë për Departamentin e Shtetit të SHBA dhe / ose Agjencinë e SHBA për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe anëtarët e tyre të familjes.
TEMAT E INSTITUTEVE:
 

Instituti për Kulturën dhe Vlerat Amerikane do të promovojë kulturën, lidershipin dhe vlerat amerikane duke i ofruar një grupi me 18 pedagogë dhe ekspertë të tjerë të huaj, me eksperiencë dhe të motivuar, me një kuptim më të thellë të shoqërisë amerikane, institucioneve të shoqërisë civile, parimeve demokratike, të drejtave të njeriut, dhe zbatimin e ligjit. Instituti do të shqyrtojë konceptet e të jashtëzakonshmes amerikane dhe shpirtit amerikan nëpërmjet konteksteve sociale, ekonomike, politike dhe fetare, në të cilat, historikisht, kultura të ndryshme kanë manifestuar dhe formësuar kulturën, vlerat dhe shoqërinë bashkëkohore të SHBA. Programi do të mbështetet në një bazë disiplinore të larmishme dhe vetë duhet të ofrojë një model se si një universitet i huaj mund t’i përqaset studimit të kulturës dhe vlerave të amerikane.

Instituti për Politikën Amerikane dhe Mendimin Politik do të ofrojë për një grup me 18 pedagogë dhe profesinistë të huaj një këndvështrim të brendshëm se si lëvizjet intelektuale dhe politike kanë ndikuar në institucionet moderne amerikane politike dhe një kuptim më të thellë të rrymave të mëdha në mendimin politik amerikan nga periudha koloniale deri më sot. Duke u mbështetur në qasjen e Zhvillimit Politik Amerikan, Instituti do të sigurojë një kuptim të plotë dhe të larmishëm të mendimit politik të SHBA dhe lidhjen e tij me politikën amerikane, me politikën publike dhe institucionet duke i lidhur çështjet bashkëkohore me debatet historike dhe sociale. Instituti do të shqyrtojë tema të veçanta duke përfshirë vetëqeverisjen dhe qeverisjen e kufizuar, lirinë dhe pavarësinë, individualizmin dhe identitetin, barazinë dhe pabarazinë, dhe ëndrrën amerikane. Instituti do të përfundojë me një vizitë studimore të integruar dy javore në Neë York City; Filadelfia dhe Harrisburg, Pennsylvania; Shepherdstoën, Virxhinia Perëndimore; Charlottesville, Virginia dhe Ëashington, D.C.

Instituti për Letërsinë Bashkëkohore Amerikane do të ofrojë për një grup me 18 pedagogë dhe profesinistë të huaj  një kuptim më të thellë të shoqërisë dhe kulturës amerikane, të kaluarën dhe të tashmen, nëpërmjet një shqyrtimi të letërsisë amerikane bashkëkohore. Qëllimi i tij është i dyfishtë: të eksplorojë shkrimtarët bashkëkohorë amerikanë dhe të shkruarit në shumëllojshmëri zhanresh; dhe të sugjerojnë se si temat e hulumtuara në këto vepra reflektojnë rryma më të mëdha brenda shoqërisë dhe kulturës bashkëkohore të SHBA. Programi do të shqyrtojë diversitetin e peizazhit letrar amerikan, duke shqyrtuar se si shkrimtarët, shkollat ​​dhe lëvizjet kryesore bashkëkohore pasqyrojnë traditat e kanunit letrar të SHBA. Në të njëjtën kohë, programi do t’i ekspozojë pjesëmarrësit me shkrimtarët të cilët përfaqësojnë një shmangie nga kjo traditë dhe të cilët po krijojnë drejtime të reja për letërsinë amerikane.

Instituti për Gazetari dhe Mediat do të sigurojë për një grup me 18 pedagogë të gazetarisë dhe specialistë të tjerë shumë të motivuar me një kuptim më të thellë të roleve që gazetari dhe media luajnë në shoqërinë amerikane. Instituti do të shqyrtojë rolin e gazetarëve në njohjen dhe parandalimin e dezinformimit dhe do të shqyrtojë strategjitë për mediat dhe shkrim-leximin e informacionit për të luftuar dezinformimin. Përveç kësaj, Instituti do të shqyrtojë praktikat më të mira në gazetari duke diskutuar mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e medias në një shoqëri demokratike, duke përfshirë pavarësinë editoriale, etikën gazetareske, kufizimet ligjore dhe gazetarinë ndërkombëtare. Gjithashtu, Instituti do të shqyrtojë strategjitë pedagogjike për mësimdhënien e studentëve të gazetarisë bazat e tradecraft-it: hulumtimi, mendimi kritik, raportimi, intervistimi, shkrimi dhe redaktimi. Programi gjithashtu do të nxjerrë në pah ndikimin e teknologjisë në gazetari, duke përfshirë ndikimin e internetit, globalizimin e medias së lajmeve dhe ndryshimet e tjera që e transformojnë profesionin.

Instituti për Lirinë Fetare dhe Pluralizmin do të sigurojë për një grup me 18 pedagogë dhe profesinistë të huaj një kuptim më të thellë të shoqërisë dhe kulturës amerikane, të kaluarën dhe të tashmen, përmes shqyrtimit të pluralizmit fetar në Shtetet e Bashkuara dhe pikëprerjen e tij me demokracinë amerikane. Duke përdorur një qasje shumë-disiplinore dhe duke u mbështetur në fusha të tilla si historia, shkenca politike, antropologjia dhe sociologjia, ligji dhe të tjerët, programi do të shqyrtojë marrëdhënien historike dhe bashkëkohore midis fesë dhe shtetit në Shtetet e Bashkuara. Pjesëmarrësit do të shqyrtojnë mënyrat në të cilat mendimi dhe praktika fetare kanë ndikuar dhe janë ndikuar nga zhvillimi i demokracisë në stilin amerikan. Studimi do të përfshijë gjithashtu një sondazh të diversitetit të besimeve fetare bashkëkohore në lidhje me amendamentin e parë të kushtetutës së SHBA, zgjedhjet, politikat publike dhe demografinë e Shteteve të Bashkuara. Dialogu ndërfetar në kontekstin amerikan do të praktikohet në kontekstin e vetë grupit, si dhe vizitave në një shumëllojshmëri të bashkësive fetare.

Instituti për Politikën e Jashtme të SHBA do të sigurojë për një grup me 18 pedagogë dhe profesinistë të huaj me eksperiencë, një kuptim më të thellë të qasjeve të reja ndaj politikës së jashtme të SHBA dhe si formulohet dhe zbatohet politika e jashtme e SHBA. Instituti do të përfshijë një rishikim historik të ngjarjeve, individëve dhe filozofive të rëndësishme që kanë formuar politikën e jashtme të SHBA. Instituti do të shpjegojë rolin e aktorëve kryesorë në politikën e jashtme amerikane, duke përfshirë degët ekzekutive dhe legjislative të qeverisë, mediat, publikun, think tanks, organizatat joqeveritare dhe institucionet multilaterale në SHBA. Programi gjithashtu do të shqyrtojë politikën e jashtme aktuale të SHBA-ve dhe tendencat e reja që po formësojnë politikën. Do të përfshihen gjithashtu edhe temat të tilla si koncepti i sovranitetit amerikan, ndryshimi i qëndrimeve ndaj globalizmit, ndihma e jashtme e amerikane, monitorimi i investimeve të huaja në Shtetet e Bashkuara, përpjekjet për të luftuar terrorizmin dhe radikalizimin, politikat dhe marrëveshjet e reja tregtare, imigracioni dhe siguria kufitare, dhe siguria kibernetike. Programi do të diskutojë edhe riorganizimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut (NAFTA) dhe qasjet e reja të SHBA ndaj organizatave ndërkombëtare si Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB), Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC) dhe Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO).

Instituti për Rininë, Zhvillimin i Fuqisë Punëtore dhe Plotësimin e Mungesave në Aftësi do të sigurojë për një grup me 18 pedagogë dhe praktikantë të huaj me përvojë, një kuptim më të thellë se si trendet e reja socio-ekonomike kanë ndryshuar konceptin e punës, zhvillimin e fuqisë punëtore dhe shtigjet e karrierës në Shtetet e Bashkuara. Programi akademik do të përfshijë një diskutim të detajuar të rolit të institucioneve arsimore të SHBA, veçanërisht të kolegjeve komunitare, në përgatitjen e amerikanëve me aftësitë e nevojshme për të arritur sukses në industritë e shumta, duke përfshirë biznesin, teknologjinë, shkencën, artet krijuese dhe fushat e tjera në zhvillim. Do të përfshihen tema si urbanizimi, globalizimi, zhvillimi ekonomik dhe përparimet në teknologji, si automatizimi, robotika dhe inteligjenca artificiale. Instituti do të ofrojë mundësi për pjesëmarrësit të kërkojnë ide të reja, në bashkëpunim me bashkëmoshatarët amerikanë, për të kuptuar më mirë evolucionin e punës, kërkesën në ndryshim të aftësive dhe avancimet në zhvillimin e fuqisë punëtore përmes rikualifikimit, rikthimit dhe plotësimin e hendekut të aftësive.

INFORMACION I RËNDËSISHËM PËR PROGRAMIN:

Detyrimet dhe Kerkesat e Programit: Të gjithë pjesëmarrësit duhet të marrin pjesë me kohë të plotë në një program intensiv. Instituti nuk është një program kërkimor. Pjesëmarrësit duhet të marrin pjesë në të gjitha leksionet dhe aktivitetet e organizuara dhe të plotësojnë leximet e caktuara. Anëtarët e familjes dhe / ose miqtë nuk mund të shoqërojnë pjesëmarrësit në ndonjë pjesë të programit. Ju lutem vini re se kurrikula e Institutit nuk do të trajtojë në mënyrë formale metodologjinë e mësimdhënies dhe metodat pedagogjike.

Financimi i Programit: Të gjithë shpenzimet mbulohen nga Programi SUSI.

Procesi i Përzgjedhjes: Pas procesit të shqyrtimit të aplikimeve, Zyra e Marrëdhënieve me Publikun mund të propozojnë një mësues dhe një administrator. Megjithatë, kandidatët do të marrin pjesë në program vetëm nëse përzgjidhen si finalist nga komisioni i përzgjedhjes në Uashington.

Fillimi i Programit : Qershor/Korrik 2019

Universiteti: Programet SUSI organizohen në universitete të ndryshme të akredituara në Shtetet e Bashkuara. Universiteti pritës për secilin Institut do të përcaktohet më vonë. Megjithatë, aplikanti nuk mund të përzgjedhë institucionin pritës.

UDHËZUES PËR APLIKIMIN:

Ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit me të gjithë informacionin e kërkuar.

Sigurohuni të specifikoni programin për të cilin jeni të interesuar.

AFATI I APLIKIMIT: 6 janar, 2019

 

PËR PYETJE TË TJERA ju lutemi kontaktoni: CultureandEducationTirana@state.gov