Flag

An official website of the United States government

Fondi i Ambasadorëve për Trashëgiminë Kulturore

Statusi i aplikimeve: Mbyllur.

29 MINUTA LEXUAR

Overview

DEPARTAMENTI I SHTETIT I SHBA
Ambasada e ShBA, Tiranë, Shqipëri
Njoftim për Mundësi Financimi (Ky njoftim është subjekt në varësi të fondeve të disponueshme)
Titulli i Mundësisë së Financimit: Thirrje për Projekt Propozime për Programin e Fondit të Ambasadorëve për Trashëgiminë Kulturore (AFCP)
Numri i Mundësisë së Financimit: AFCPTIRFY23
Afati për aplikime: Raundi 1, 30 nëntor, 2022
Numri i Listuar i Ndihmës: Autorizimi i programit: Ligji për Shkëmbime të Ndërsjellta Arsimore dhe Kulturore të vitit 1961, sipas amendimit (P.L. 87-256, § 102(b)(5))
Numri CFDA: 025
Shuma Totale e Disponueshme: 10,000 dollarë deri në 500,000 dollarë

Ambasada Amerikane ka kënaqësinë të njoftojë hapjen e thirrjes për projekt propozime për Programin e Fondit të Ambasadorëve për Trashëgiminë Kulturore (AFCP) për vitin fiskal 2023 në shumat nga 10,000 dollarë deri në 500,000 dollarë. Kjo është një nga mënyrat e shumta të partneritetit me Shqipërinë për të ruajtur trashëgiminë e saj unike kulturore. Propozimet e projektit duhet të dërgohen me email në adresën CultureandEducationTirana@state.gov.

Afati i dërgimit të projekt propozimeve është deri më 30 nëntor 2022. Projekt propozimet duhet të përputhen plotësisht me kërkesat dhe udhëzimet e përshkruara më poshtë. Nëse keni pyetje në lidhje me këtë program, ju lutemi na kontaktoni në CultureandEducationTirana@state.gov.

Procesi i aplikimit ndahet në dy raunde: raundi i parë do të mbledhë idetë e projektit nga aplikantët në formën e koncepteve, që do të dërgohen deri më 30 nëntor 2022. Në raundin 2, Ambasada do të ftojë aplikantët me ide premtuese për të paraqitur aplikimet e plota të projektit, deri më 15 mars 2023.

INFORMACIONE DHE UDHËZIME PËR PROGRAMIN AFCP

I. FUSHAT E FINANCIMIT

Programi i Granteve AFCP mbështet ruajtjen e siteve arkeologjike, ndërtesave dhe monumenteve historike, koleksioneve të muzeve dhe formave të shprehjes tradicionale kulturore, siç janë gjuhët dhe zanatet autoktone. Aktivitetet e mundshme të projektit mund të përfshijnë:

 • Anastiloza (montimi i një vendi me pjesët e tij origjinale)
 • Konservim (adresimi i dëmtimit ose përkeqësimit të një objekti ose vendi)
 • Konsolidim (lidhja ose rilidhja e elementeve të një objekti ose siti)
 • Dokumentim (regjistrimi në format analog ose digjital i gjendjes dhe veçorive të spikatura të një objekti, siti ose tradite)
 • Inventarizim (listimi i objekteve, vendeve ose traditave sipas vendndodhjes, veçorisë, moshës ose karakteristikave ose gjendjeve të tjera unifikuese)
 • Konservim parandalues (adresimi i kushteve që kërcënojnë ose dëmtojnë një sit, objekt, koleksion ose traditë)
 • Restaurim (zëvendësimi i elementeve që mungojnë për të rikrijuar pamjen origjinale të një objekti ose vendi, zakonisht të përshtatshëm vetëm në artet e bukura, artet dekorative dhe ndërtesat historike)
 • Stabilizim (zvogëlimi i shqetësimit fizik të një objekti ose vendi)

I. SITET DHE OBJEKTET QË KANË LIDHJE FETARE:

Neni i themelimit të Kushtetutës së SHBA lejon qeverinë të përfshijë objekte dhe site fetare brenda një programi ndihme në kushte të caktuara. Për shembull, një objekt me një lidhje fetare (përfshirë një vend adhurimi) mund të jetë subjekt i një granti për ruajtjen kulturore nëse ai ka rëndësi primare për Programin e Granteve AFCP 2023 dhe propozohet vetëm në bazë të vlerave arkitekturore, artistike, historike, ose kritere të tjera kulturore (jo fetare). Ambasada Amerikane nxit organizatat e interesuara që marrin parasysh projektet e ruajtjes me një lidhje fetare të na kontaktojnë në CultureandEducationTirana@state.gov.

III. ZBATUESIT E LIGJSHËM TË PROJEKTEVE

Qendra përcakton zbatuesit e përshtatshëm të projektit si subjekte jo-komerciale me reputacion dhe të përgjegjshëm të cilët mund të demonstrojnë se kanë kapacitetet e nevojshme për të menaxhuar projektet për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Zbatuesit e pranueshëm mund të përfshijnë organizata joqeveritare, muzeume jofitimprurëse, institucione arsimore ose institucione dhe organizata të ngjashme, duke përfshirë institucionet arsimore që ndodhen në SHBA dhe organizatat që i nënshtrohen Seksionit 501 (c) (3) të kodit tatimor. AFCP nuk do të japë grante për individë, subjekte tregtare ose përfitues të mëparshëm të çmimeve që nuk kanë përmbushur objektivat ose kërkesat e raportimit të granteve të mëparshme.

IV. PRIORITETET E FINANCIMIT

Në vitin fiskal 2022, ECA do t’i japë përparësi projekteve që sigurojnë një ose më shumë nga sa vijon:

 • Mbështesin drejtpërdrejt detyrimet e traktatit të ShBA ose marrëveshjeje dypalëshe.
 • Mbështesin drejtpërdrejt politikat, strategjitë dhe objektivat amerikane në një vend siç thuhet në Strategjinë e Integruar të Vendit ose dokumente të tjera të planifikimit të qeverisë amerikane.
 • Mbështesin uljen e rrezikut të dëmtimit të trashëgimisë kulturore nga fatkeqësitë në zonat e prirura ndaj katastrofave ose rikuperimin e trashëgimisë kulturore pas katastrofës.
 • Mbështesin zgjidhjen e konflikteve dhe ndihmon komunitetet të përafrojnë dallimet.
 • Janë në partneritet, lidhje ose integrohet në programe të tjera ECA ose diplomacisë publike.

Zbatuesit e mundshëm duhet të jenë të regjistruar dhe aktivë në Sistemin e Qeverisë Amerikane për Menaxhimin e Çmimeve (SAM) për të marrë grante federale të financuar nga SHBA. Nëse ideja e projektit të propozuar nga një ambasadë kalon në Raundin 2 dhe zbatuesi i parashikuar nuk është i regjistruar në SAM, Ambasada rekomandon fillimin e procesit të regjistrimit duke ndjekur udhëzimet në seksionin REGJISTRIM SAM Seksioni VIII më poshtë.

Ambasada rezervon të drejtën të verifikojë statusin e zbatuesit të mundshëm për përshtatshmërinë, dhe performancën me reputacion në ruajtjen e kulturës ose aktivitete të ngjashme dhe të sigurojë që ata të jenë në gjendje të marrin ndihmë federale amerikane.

IV. AKTIVITETE DHE KOSTO TË PAPRANUESHME DHE TË PALEJUESHME

AFCP nuk mbështet aktivitetet ose kostot e mëposhtme, dhe Qendra do t’i konsiderojë aplikimet që kërkojnë mbështetje e AFCP-së për ndonjë nga këto aktivitete ose kosto të papërshtatshme:

 • Ruajtja ose blerja e objekteve kulturore, koleksioneve ose pronave të paluajtshme në pronësi private ose komerciale, përfshirë ato, transferimi i të cilave nga pronësia private ose tregtare në pronësi publike është parashikuar, planifikuar, ose në proces, por jo i plotë në kohën e aplikimit.
 • Ruajtja e trashëgimisë natyrore (formacionet fizike, biologjike dhe gjeologjike, koleksionet paleontologjike, habitatet e specieve të kërcënuara të kafshëve dhe bimëve, fosilet, etj.) përveç rasteve kur trashëgimia natyrore ka një lidhje apo dimension të trashëgimisë kulturore.
 • Ruajtja e mbetjeve hominide ose njerëzore.
 • Ruajtja e mediave të lajmeve (gazeta, lajme, radio dhe programe televizive, etj.).
 • Ruajtja e materialeve të botuara të disponueshme diku tjetër (libra, revista, etj.).
 • Zhvillimi i kurrikulave ose materialeve edukative për përdorim në klasë.
 • Gërmime arkeologjike ose studime eksploruese për qëllime kërkimore.
 • Hulumtimet historike, me përjashtim të rasteve kur kërkimi është i justifikueshëm dhe integral për suksesin e projektit të propozuar.
 • Blerja ose krijimi i ekspozitave, objekteve ose koleksioneve të reja për muzetë e rinj ose ekzistues.
 • Ndërtimi i ndërtesave të reja, shtesa të ndërtesave ose mbulesa të përhershme (për shembull, mbi vendet arkeologjike).
 • Komisionet e veprave të reja të artit ose arkitekturës për qëllime përkujtimore ose të zhvillimit ekonomik.
 • Krijimi i ri ose i përshtatjes moderne të valleve tradicionale, këngëve, këngëve, kompozimeve muzikore, shfaqjeve ose shfaqjeve të tjera.
 • Krijimi i kopjeve ose rindërtimeve hamendësuese të objekteve ose vendeve kulturore që nuk ekzistojnë më.
 • Zhvendosja e vendeve kulturore nga një vend fizik në tjetrin.
 • Largimi i objekteve kulturore ose elementeve të vendeve kulturore nga vendi për çfarëdo arsye.
 • Dixhitalizimi i objekteve ose koleksioneve kulturore, përveç kur është pjesë e një përpjekjeje më të madhe, të përcaktuar qartë, dokumentimit ose diplomacisë publike.
 • Planet e ruajtjes ose studime të tjera, përveç kur ato janë një komponent i një projekti më të madh për të zbatuar rezultatet e atyre studimeve.
 • Rezervat e parave të gatshme, fondet ose fondet rrotulluese (fondet duhet të shpenzohen brenda periudhës së dhënies [deri në pesë vjet] dhe nuk mund të përdoren për krijimin e një fondi të posaçëm ose rrotullues).
 • Kostot e fushatave për ngritjen e fondeve.
 • Kostot ose tarifat e paparashikuara, të paparashikuara ose të ndryshme.
 • Kostot e punës së kryer para shpalljes së shpërblimit nëse nuk lejohen për 2 CFR 200.458 dhe miratohen nga Zyrtari i Granteve.
 • Udhëtimet ndërkombëtare, me përjashtim të rasteve kur udhëtimi është i justifikueshëm dhe integral për suksesin e projektit të propozuar ose për t’u ofruar udhëheqësve të projektit mundësi mësimi dhe shkëmbimi me ekspertë të trashëgimisë kulturore.
 • Projektet individuale që kushtojnë më pak se 10,000 dollarë amerikanë ose më shumë se 500,000 dollarë.
 • Projekte të pavarura amerikane jashtë Shteteve të Bashkuara.

V. AFATI I APLIKIMIT

Raundi 1 Kërkesat e projekt idesë (Afati: 30 Nëntor 2022):

Ambasada do të pranojë projekt propozimet fillestare në formatin e kërkuar të formularit të aplikimit  të dërguar me email në adresën CultureandEducationTirana@state.gov.

Ambasada nuk mund të pranojë projekt propozime ose aplikime të dorëzuara përmes Dropbox, WeTransfer ose skedarëve Google. Projekt idetë duhet të dorëzohen deri më 30 nëntor 2022, ora 16:30CET

Abstraktet e projektit dhe të gjitha dokumentet e kërkuara të paraqitura duhet të jenë në gjuhën angleze. Abstraktet e projektit duhet të përfshijnë ose adresojnë sa vijon (Shënim: Lista përfshin dokumentat e kërkuar nga 2 CFR 200 dhe rregulloret e ndihmës federale të Departamentit të Shtetit):

 • Informacionet kryesore të projekt propozimit duke përfshirë titullin, data e projektit dhe sitin
 • Informacion për organizatën që aplikon duke përfshirë informacion kontakti zbatues dhe statusin e regjistrimit SAM
 • Vendndodhja e projektit dhe statuse të veçanta (monument kombëtar, sit i trashëgimisë botërore, etj.)
 • Qëllimi i projektit (që përmbledh objektivat e projektit dhe aktivitetet për arritjen e tyre si edhe objektiva të tjera të vendit apo komunitetit dhe aktivitet për realizimin e tyre)
 • Deklaratë e rëndësisë që thekson vlerat historike, arkitektonike, artistike ose kulturore (jofetare) të sitit ose koleksionit
 • Deklarata e urgjencës që tregon situatën e rëndë dhe shpjegon pse projekti duhet të realizohet tani
 • Jo më shumë se dhjetë (10) imazhe dixhitale me cilësi të lartë (JPEG) ose skedarë audiovizualë që përcjellin natyrën dhe gjendjen e sitit ose koleksionit dhe tregojnë urgjencën ose nevojën për projektin e propozuar (shembja e mureve, dëmtimit nga uji, etj.)
Raundi 2 Kërkesat për Aplikimin e Plotë (Afati: 15 Mars 2023):

Ambasada do të njoftojë aplikantët për rezultatet e Raundit 1 në mes të muajit shkurt dhe do të ftojë disa prej organizatave aplikuese  të paraqesin aplikimet e plota jo më vonë se 15 Mars 2023, ora 11:59 CET. Aplikimet duhet të përmbushin plotësisht objektivat e programit, fushat dhe prioritetet e financimit dhe kërkesat e përshtatshmërisë. Shihni formularin e aplikimit për kërkesat e Raundit 2.)

 • Projekt propozimi i rishikuar (me pëditësimet e kërkuara)
 • Aplikimi pë Grant (Federal Assistance SF-424 set)
 • Vërtetim i lejes zyrtare për të ndërmarrë projektin nga zyra, agjencia ose organizata që posedon ose është përgjegjës ndryshe për ruajtjen dhe mbrojtjen e sitit ose koleksionit
 • Përshkrimi i aktiviteteve të projektit dhe afati kohor që paraqesin detyrat e projektit në mënyrë kronologjike dhe listojnë piketa kryesore me datat e synuara për arritjen e tyre (Shënim: Aplikantët mund të propozojnë periudha të projektit deri në 60 muaj [pesë vjet])
 • CV -të ose CV -të e drejtorit të projektit të propozuar dhe pjesëmarrësve specialistë të projektit
 • Buxheti i detajuar i projektit, i përcaktuar në periudha buxhetore njëvjeçare (2023, 2024, 2025, etj.), Që liston të gjitha kostot në kategori të veçanta (Personel, Përfitime të Kufizuara, Udhëtime [përfshirë dieta], pajisje, furnizime, kontraktuale, kostot të tjera direkte, kostot indirekte); demonstron fonde nga burime të tjera; dhe jep një justifikim për çdo kosto të parashikuar të udhëtimit ndërkombëtar
 • Përshkrimi narrativ buxhetor që shpjegon se si janë vlerësuar kostot (p.sh. sasia x kosto për njësi, paga vjetore x përqindja e kohës së shpenzuar në projekt) dhe çdo zë i madh i linjës së buxhetit
 • Plani i zbatimit të ndërgjegjësimit publik që përshkruan se si aplikuesi synon të nxjerrë në pah dhe të përforcojë aktivitetet e mbështetura nga AFCP përmes materialeve të shtypura, elektronike dhe platformave të mediave sociale
 • Plani i mirëmbajtjes që përshkruan hapat ose masat që do të ndërmerren për të ruajtur vendin, objektin ose grumbullimin në gjendje të mirë pasi të ketë përfunduar projekti i mbështetur nga AFCP; ose, në rastin e formave të shprehjes tradicionale kulturore, për të ruajtur dhe shpërndarë dokumentacionin, njohuritë ose aftësitë e marra nga projekti
 • Dokumentacioni përkatës mbështetës, siç janë raportet e strukturës historike, planet dhe studimet e restaurimit, vlerësimet dhe rekomandimet e nevojave për ruajtjen, të dhënat arkitektonike dhe inxhinierike, etj., të përpiluara për përgatitjen e projektit të propozuar
 • Nëse kërkohen nga Zyra e Programit AFCP ose sipas nevojës, imazhe dixhitale shtesë me cilësi të lartë (JPEG) ose skedarë audiovizualë që përcjellin natyrën dhe gjendjen e sitit ose koleksionit të muzeut dhe tregojnë urgjencën ose nevojën për projektin e propozuar (p.sh., shembja e mureve , dëmtime të mëdha të ujit)

VI: PERIUDHA E ZBATIMIT

Periudha e zbatimit fillon me nënshkrimin e Personit Përgjegjës të Granteve dhe nënshkrimin e fituesit të grantit në Njoftimin për Grantit. Njoftimi për Grantin njofton përfituesin se dokumentat e grantit janë bërë gati dhe se fondet janë në dispozicion për përdorim gjatë periudhës së caktuar. Dështimi për të prodhuar një paketë të plotë Njoftimi për Grantin mund të rezultojë në anullimin e tij.

VII. ZBATIMI DHE REZULTATET

Përfituesit e granteve AFCP 2023 duhet të paraqesin raportet e rezultateve të zbatimit, raportet federale të gjendjes financiare dhe raportet përfundimtare në kohë siç përcaktohet në Njoftimin për Grantit. Pas përfundimit të një projekti AFCP, Qendra gjithashtu do t’u kërkojë zbatuesve t’i përgjigjen një sondazhi në internet në lidhje me projektin dhe përvojën e tyre me programin AFCP. Në rastet kur qëllimi i propozuar i diplomacisë publike ose ndikimet e tjera të pritshme nuk realizohen plotësisht menjëherë pas përfundimit të projektit, Qendra mund të kërkojë raportim të vazhdueshëm vullnetar mbi tema të veçanta. Qendra mund ta përpilojë këtë informacion në raporte për Kongresin dhe dokumente të tjera.

VIII. REGJISTRIMI SAM

Një partner zbatues duhet të regjistrohet në Sistemin e Qeverisë Amerikane për Menaxhimin e Granteve (SAM) para marrjes së grantit federal, përveç rasteve kur ata nuk plotësojnë një nga përjashtimet e përcaktuara në Direktivën e Ndihmës Federale (https://usdos.sharepoint.com/sites/A-OPE/FA/SitePages/Policy.aspx ). Procesi i regjistrimit SAM, i cili kërkon ose një entitet tregtar dhe qeveritar (CAGE) ose një kod komercial dhe qeveritar të NATO-s (NCAGE), mund të zgjasë javë ose muaj, veçanërisht për aplikantët jo-amerikanë. Aplikantët jo-amerikane mund të kërkojnë një kod NCAGE në https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx . SAM do të caktojë një Identifikues Unik të Entitetit (UEI) automatikisht çdo entiteti që regjistron ose rinovon regjistrimin e tij në sistem. Regjistrimi në SAM është falas: https://sam.gov/

Asnjë aplikant që është pjesë e Sistemit të Listës së Palëve të Përjashtuara (EPLS) në Sistemin për Menaxhimin e Granteve (SAM) nuk është i ligjshëm për të aplikuar për grante asistence në bazë të rregullave të OMB 2 CFR 180 që zbaton Urdhëresat Ekzekutive 12549 (3 CFR, 1986 Comp., p. 189) dhe 12689 (3 CFR, 1989 Comp., p. 235), “Përjashtim and Pezullim”. Përveç kësaj, asnjë entitet i listuar në EPLS nuk mund të marrë pjesë në asnjë aktivitet që është pjesë e grantit. Të gjithë pjesëmarrësit inkurajohen të shikojnë me kujdes EPLS në Sistemin SAM për t’u siguruar që asnjë entitet i paligjshëm nuk është pjesë e tij.

SHËNIM: Ofrimi i kësaj mundësie financimi nuk përbën një angazhim për dhënie granti nga ana e programit AFCP ose qeverisë amerikane. Qendra rezervon të drejtën të heqë dorë nga formalitetet e programit dhe të zvogëlojë, rishikojë ose rrisë objektivat dhe buxhetet e projektit në përputhje me nevojat e programit dhe disponueshmërinë e fondeve.

Abstraktet e projektit duhet të përfshijnë ose adresojnë sa vijon: